Kao glavna i odgovorna urednica časopisa INTERNATIONAL REVIEW, radujem se izazovu stvaranja časopisa koji će pospešiti istraživanja i interdisciplinarne komunikacije. Časopis se izdaje dva puta godišnje i sadrži radove, članke i preglede knjiga iz oblasti nezaposlenosti, inflacije, nedovoljne razvijenosti ekonomije, globalizacije i internacionalnih ekonomskih integracija, finansija,  promene formi i granica tržišta i planiranja, organizacione kulture i ponašanja, menadžmenta, transformacije industrijskih organizacija i ekonomskih sistema, eksperimentalnih studija o ekonomiji i nejednakom razvoju i nestabilnosti svetske ekonomije. Pored ovih tema, časopis se bavi i ekološkim pitanjima, ekonomskom stabilizacijom, radnim odnosima, monetarnim menadžmentom i drugim temama u okvirima oblasti ekonomije.   

INTERNATIONAL REVIEW  je takodje otvoren za interdiscipinarne i druge radove koji istražuju inovativne pristupe i daju kritički doprinos teoriji ekonomije, raspravljaju o pravilima ekonomije i interpretiraju aktuelne ekonomske promene

Tekst rada mora biti predat u formi Word dokumenta (.doc). Preporučuje se autorima da koriste uputstva za autore kako bi lakše pripremili rad za predaju za časopis. Autori bi trebalo da predaju svoje radove putem mejla.
 
 Radujem se našem prvom broju časopisa koji će pospešiti i osnažiti istraživačke veze unutar same Visoke škole za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo iz Beograda kao i veze sa drugim obrazovnim ustanovama.

Prof.dr Mirjana Radović Marković,FRSA,FWAAS,FEMAAS

Glavna i odgovorna urednica