Studijski program master akademskih studija FINANSIJE, BANKARSTVO I OSIGURANJE


R.b.

 

Naziv predmeta

 

Semestar

Status predmeta

Časovi aktivne nastave

ESPB

 

P

V

PRVA GODINA

 

1.

Finansijsko izveštavanje i menadžment kontrole

I

O

3

3

8

 

2.

Portfolio menadžment

I

O

3

3

8

 

3.

Strategijski menadžment

I

O

2

2

7

 

4

Predmet izbornog bloka 1

I

I

2

2

7

 

 

1.  Rizici u bankarstvu

 

 

 

 

 

 

 

2.  Tarife u osiguranju

 

 

 

 

 

 

5.

Metodologija naučnog istraživanja

II

O

O

20

15

 

6.

Završni rad

II

I

 

 

15

 

Ukupno časova aktivne nastave  =

40

 

 

 

Ukupno ESPB  =

60

 

 


Šta vas očekuje na master akademskim studijama?

Pružamo vam kvalitetne uslove za uspešan nastavak studija i nadogradnju postojećih znanja u oblasti finansija, bankarstva i osiguranja. Predavanja su pažljivo osmišljena i baziraju se na aktuelnim potrebama tržišta i razvoju sektora edukacije. Akcenat je na detaljnijoj analizi i preispitivanju dosadašnjih saznanja uz usvajanje novih sposobnosti u svrhu konstantnog razvoja i edukacije u oblastima rada. Nastavni program reprezentuje koherentne celine nastavnih disciplina koje su međusobno usaglašene prema strukturi predmetnih sadržaja sa teorijskim i aplikativnim znanjima i veštinama u oblasti finansija, bankarstva i osiguranja. Veliki broj studija slučajeva, relevantnih seminara i realnih projekata realizuje se uz konstantnu inovaciju sadržaja koji je u skladu sa evropskim menadžmentom obrazovanja i globalnom ekonomijom znanja.

Studijski program master akademskih studija Finansije, bankarstvo i osiguranje kreiran je u skladu sa Bolonjskom deklaracijom, traje 1 školsku godinu i nosi 60 ESPB. Nakon završetka studija stičete akademsko zvanje master ekonomista. Ovaj studijski program vam omogućava horizontalnu i vertikalnu pokretljivost. Horizontalna pokretljivost podrazumeva mogućnost prelaska na studijski program master akademskih studija srodnog studijskog programa u zemlji i inostranstvu. Vertikalna pokretljivost vam omogućava nadogradnju znanja i zvanja upisom na doktorske akademske studije srodnog usmerenja.

Na studijskom programu master akademskih studija Finansije, bankarstvo i osiguranje učićete o finansijskom izveštavanju i menadžmentu kontrole, kao i portfolio i strategijskom menadžmentu. Moći ćete da razumete i upravljate rizicima u bankarstvu ili da se specijalizujete za tarife u osiguranju. Proći ćete koz kompletnu metodologiju naučnog istraživanja i primeniti je u izradi završnog rada. Ovladaćete najnovijim teorijskim i metodološkim znanjima iz oblasti finansija, bankarstva i osiguranja koja ćete kroz praktičnu nastavu primeniti u realnim poslovnim situacijama i konkretnim profesionalnim aktivnostima. Steći ćete sposobnosti za analizu i sintezu poslovnih problema, predviđanje rešenja i posledica i u skladu sa tim donošenje adekvatnih odluka, ovladavanje metodama, postupcima, procesima u istraživanju problema u okviru finansija, bankarstva i osiguranja, razvoj kritičkog i samokritičkog rasuđivanja i realno sagledavanje problema uz izbor optimalnog načina za njegovo rešavanje,  uspešnu poslovnu komunikaciju i saradnju sa užim socijalnim i međunarodnim okruženjem, timski rad, adekvatnu primenu stečenog znanja, kao i etičko postupanje u poslovanju. Osposobićete se za temeljno poznavanje oblasti finansija, bankarstva i osiguranja i razumevanje njihovog šireg konteksta, uspešno rešavanje konkretnih i kompleksnih problema u poslovanju uz korišćenje relevantnih naučnih metoda i postupaka, razumevanje složene interakcije između poslovnih fenomena, povezivanje usvojenih znanja iz različitih oblasti i njihovu primenu. Lako ćete pratiti, usvajati i primenjivati novine u struci i nauci, ali i pisati i prezentovati naučno-istraživačke radove. Koristićete sofisticirane IT tehnologije u obavljanju poslova i menadžerskih funkcija. Na kraju, master studije na VŠ PEP će vam omogućiti stabilnu i sigurnu bazu za nastavak obrazovanja na višim nivoima studija.

  • Obavljate visoko stručne poslove koji impliciraju unapređeno poznavanje oblasti poslovanja
  • Zaposlite se u različitim privrednim sektorima u ekonomsko-finansijskoj sferi
  • Obavljate funkcije menadžera svih nivoa finansijskih poslovnih funkcija u poslovnom sistemu, banci, osiguravajućoj ili brokersko-dilerskoj kući, revizorskoj kompaniji ili drugoj finansijskoj organizaciji
  • Obavljate poslove istraživača u odeljenjima poslovnog sistema (za finansije i za osiguranje), konsultanta (za finansije i upravljanje rizikom), istraživačke i inspekcijske poslove u finansijskoj, bankarskoj sferi i u osiguranju i u institutima ekonomskog usmerenja, poslove planiranja i analize, nadzora i kontrole banaka, procene profitabilnosti investicionih projekata
  • Poslujete sa preduzećima i obavljate kreditne, devizne i brokerske poslove, poslove platnog prometa, osiguranja, reosiguranja i sl.
  • Upravljate poslovnim subjektima bez obzira na karakter vlasništva i nivo menadžmenta

Uzmite svoj život u svoje ruke, što pre. Načinite prvi korak već danas. Popunite svoju prijavu i upišite master akademske studije na smeru Finansije, bankarstvo i osiguranje.

 

Posetite nas na nekoj od naših lokacija. Možete nas pozvati svakog radnog dana između 9 i 18 časova na tel. 011/2762 194, u Čačku na 032/347-102, Jagodini 063/102-3796, Loznici 063/10-27-781 i zakazati sastanak sa našim predstavnicima u vašem gradu kako biste dobili sve dodatne informacije o upisu i uslovima studiranja. Pišite nam na info@vspep.edu.rs. Za sva pitanja, stojimo vam na raspolaganju.