Pravo na upis na studijske programe osnovnih i master akademskih studija Visoke škole  imaju lica koja ispune uslove utvrđene Zakonom, Statutom Visoke škole i Pravilnicima o upisu studenata na studije prvog i drugog stepena.

 

Upis na osnovne akademske studije

U prvu godinu studija prvog stepena Visoke škole  može da se upiše lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

Redosled kandidata za upis u prvu godinu utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutih na prijemnom ispitu.

 

Pravo na upis stiče kandidat koji je na rang listi rangiran u okviru broja studenata utvrđenog odlukom organa Visoke škole i odobrenom broju studenata na studijskom programu datom u dozvoli za rad.

 

Kandidat za upis na studijski program može osvojiti ukupno najviše 100 bodova i to po osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi i po osnovu rezultata postignutog na prijemnom ispitu. Prijemni ispit se polaže iz oblasti ekonomskih nauka koje se izučavaju u srednjim školama.

Opšti uspeh kandidata iz srednje škole izračunava se na osnovu sabiranja prosečnih ocena svih predmeta u prvom, drugom, trećem i četvrtom razredu, pomnoženih sa 2 (dva). U ukupnom zbiru školski uspeh se vrednuje do 40% bodova, a može biti u rasponu između 16 i 40 bodova.

Uspeh na prijemnom ispitu vrednuje se do 60% bodova, odnosno od 0-60 bodova. Kandidat mora osvojiti najmanje 51% bodova na kvalifikacionom ispitu, odnosno najmanje 30,6 bodova.

 

Kandidat koji je ostvario pravo na upis, pored podnetih kopija dokumenta, podnosi:

• Izvod iz matične knjige rođenih

• Svedočanstva svih razreda završene četvorogodišnje srednje škole

• Diploma o završenom maturskom ispitu (overene fotokopije, originali na uvid)

• dve fotografije

• fotokopija lične karte

 

Kandidat koji je stekao pravo upisa, a ne upiše se u za to predviđenom roku, gubi pravo na upis.

 

Student koji se upiše zaključuje sa Visokom školom Ugovor o studiranju, kojim su utvrđena  međusobna prava i obaveze, kao i visina školarine  i način njenog plaćanja. 


Upis na master  akademske studije

Pravo prijave na konkurs za upis na  master akademske studije  imaju  studenti sa završenim osnovnim akademskim studijama Visoke škole za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo u Beogradu, i ostvarenim najmanje 180  ESPB bodova  i istim brojem bodova na  nekoj od srodnih visokih škola.

 

Pravo prijave na konkurs ima i lice koje je završilo četvorogodišnje akademske studije i steklo 240 ESPB bodova.  

Studenti koji imaju završene osnovne strukovne studije, nemaju pravo direktnog upisa na diplomske akademske  studije.

Kandidat se prijavljuje na konkurs i tom prilikom podnosi i predaje Studentskoj službi sledeća dokumenata:

• prijavni list, 

• fotokopije stečenih diploma na prethodnim nivoima akademskih studija, a originale na uvid, 

• fotokopije dodatka diplome ili uverenja o položenim ispitima i potvrde o srednjoj oceni, a originale na uvid, 

• dokaz o uplati naknade za prijavu na konkurs i 

• po potrebi i druge dokaze. 

 

Kandidat za upis na studijski program polaže prijemni ispit. Prijemni ispit je iz oblasti Preduzetništva i Menadžmenta.

 

Za upis na studijski program utvrđuje se redosled - rang lista kandidata.

Redosled – rang lista kandidata za upis utvrđuje se primenom sledećih merila: prosečna ocena u toku prethodnih studija pomnožena sa dva i bodovi sa prijemnog ispita iz oblasti preduzetništva i menadžmenta

Kandidat koji je ostvario pravo na upis mora se upisati najkasnije do isteka dve  sedmice od dana isticanja rang liste.