R.b.

Naziv predmeta

 

Semestar

Status predmeta

Časovi aktivne nastave

Ostali časovi

ESPB

P

V

SIR

      

PRVA GODINA

 

1.

Metodologija naučnog istraživanja

I

O

3

2

0

0

7

2.

Strategija rasta i razvoja preduzeća

I

O

2

3

0

0

7

3.

Preduzetnički menadžment

I

O

3

3

0

0

8

4.

 

Predmet izbornog bloka 1

I

I

2

3

0

0

7

Menadžment operacija

    

 

 

 

Menadžment inovacija

    

 

 

 

Digitalno poslovanje

    

 

 

 

5.

Stručna praksa

II

O

0

0

0

6

3

6.

 

Predmet izbornog bloka 2

II

I

2

3

0

0

7

Operaciona istraživanja

 

 

 

 

 

 

 

Finansijsko izveštavanje

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

Predmet izbornog bloka 3

II

I

3

2

0

0

7

Strategijski marketing

 

 

 

 

 

 

 

Poslovne finansije

 

 

 

 

 

 

 

Organizaciono ponašanje

 

 

 

 

 

 

 

8.

Master rad - studijsko-istraživački rad

II

O

0

0

10

0

8

9.

Master rad - izrada i odbrana

II

O

0

0

0

4

6

 

Ukupno časova aktivne nastave

41

 

 

Ukupno ESPB

 

60


Kako izgledaju studije?

Koncept master studija baziran je na detaljnijoj analizi, preispitivanju i nadogradnji dosadašnjih saznanja i sposobnosti u svrhu daljeg razvoja i edukacije u oblasti poslovne ekonomije i preduzetništva. Reprezentuju koherentne celine nastavnih disciplina, međusobno usaglašenih prema strukturi predmetnih sadržaja sa teorijskim i aplikativnim znanjima i veštinama sa relevantnih aspekata poput nacionalnog nivoa razmatranja, strategijskog nivoa upravljanja, organizacionog konteksta i naučno-metodološkog pristupa istraživanju problema. Uz studije slučajeva, korisne seminare, brojne realne projekte nastava se odvija uz konstatnu inovaciju sadržaja koji je u skladu sa evropskim menadžmentom obrazovanja i globalnom ekonomijom znanja.

Studijski program master akademskih studija Poslovna ekonomija i preduzetništvo kreiran je u skladu sa Bolonjskom deklaracijom, traje jednu školsku godinu i nosi 60 ESPB. Nakon završetka studija stičete akademsko zvanje master ekonomista. Ovaj studijski program vam omogućava horizontalnu i vertikalnu pokretljivost. Horizontalna pokretljivost podrazumeva mogućnost prelaska na studijski program master akademskih studija srodnog studijskog programa u zemlji i inostranstvu. Vertikalna pokretljivost vam omogućava nadogradnju znanja i zvanja upisom na doktorske akademske studije srodnog usmerenja

Kroz teorijsku nastavu ovladaćete najnovijim teorijskim i metodološkim znanjima iz oblasti poslovne ekonomije i preduzetništva dok ćete kroz praktičnu nastavu naučiti stečena znanja da primenite u realnim poslovnim situacijama i konkretnim profesionalnim aktivnostima. Bićete osposobljeni za primenu integrisanih znanja, metoda i tehnika poslovanja u okruženju i globalnom svetu biznisa. Steći ćete sposobnosti za analizu i sintezu poslovnih problema, predviđanje rešenja i posledica i u skladu sa tim donošenje adekvatnih odluka, ovladavanje metodama, postupcima, procesima u istraživanju problema, razvoj kritičkog i samokritičkog razmišljanja i postupanja u poslovanju, uspešnu poslovnu komunikaciju i saradnju sa užim socijalnim i međunarodnim okruženjem, timski rad, primenu stečenog znanja, kao i etičko postupanje u poslovanju. Osposobićete se za temeljno poznavanje oblasti poslovne ekonomije i preduzetništva i razumevanje njihovog šireg konteksta, uspešno rešavanje konkretnih i kompleksnih problema u poslovanju uz korišćenje relevantnih naučnih metoda i postupaka, razumevanje složene interakcije između poslovnih fenomena, povezivanje usvojenih znanja iz različitih oblasti i njihovu primenu. Lako ćete pratiti, usvajati i primenjivati novine u struci, ali i pisati i prezentovati naučno-istraživačke radove. Koristićete sofisticirane IT tehnologije u obavljanju poslova i menadžerskih funkcija. Na kraju, master studije na VŠ PEP će vam omogućiti stabilnu bazu za nastavak obrazovanja na višim nivoima studija.

  • Obavljate visoko stručne poslove koji impliciraju unapređeno poznavanje oblasti poslovanja
  • Zaposlite se u različitim privrednim sektorima u ekonomsko-finansijskoj sferi
  • Obavljate referentske poslove koji se tiču ekonomije, finansija, marketinga, ljudskih resursa, poslove analitičara i planera preduzeća, stručnjaka za ekonomsku politiku na nivou pojedinačne privredne grane i celokupne privrede, stručnjaka za međunarodnu trgovinu i finansije, ekonomiste za javne službe poput prosvete, zdravstva, statistike i nastavnika ekonomskih predmeta
  • Obavljate funkcije menadžera svih nivoa u privrednim subjektima
  • Budete osnivač privrednog subjekta; uspešno pokrenete i vodite sopstveni posao i sprovodite vlastite preduzetničke aktivnosti
  • Upravljate poslovnim subjektima bez obzira na karakter vlasništva i nivo menadžmenta

Uzmite svoj život u svoje ruke, što pre. Načinite prvi korak već danas. Popunite svoju prijavu i upišite master akademske studije na smeru Poslovna ekonomija i preduzetništvo.

 

Posetite nas na nekoj od naših lokacija. Možete nas pozvati svakog radnog dana između 9 i 18 časova na tel. 011/2762 194, u Jagodini 063/102-3796, Loznici 063/10-27-781 i zakazati sastanak sa našim predstavnicima u vašem gradu kako biste dobili sve dodatne informacije o upisu i uslovima studiranja. Pišite nam na info@vspep.edu.rs. Za sva pitanja, stojimo vam na raspolaganju.