Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo iz Beograda ima utvrđene osnovne ciljeve i zadatke koji su u skladu sa ciljevima visokog obrazovanja i Zakonom o visokom obrazovanju (''Službeni glasnik RS br. 76/2005, 97/2008 i 93/2012,  88/ 2017,  27/ 2018, 73/ 2018, 67/2019, 6/2020 - dr. zakoni) i koji su utvrđeni misijom i vizijom Ustanove i objavljeni na sajtu Ustanove www.vspep.edu.rs. Poseduje dozvolu za rad Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja broj 612-00-02293/2014-04 od 08.05.2015. godine i  dopunu dozvole pod brojem 612-00-02418/2018-06 od 16.10.2018. godine.

 

Osnovne akademske studije (OAS) - Pravo

Dokumentacija za akreditaciju Osnovnih akademskih studija

Knjiga predmeta

Dokumentacija za akreditaciju Visokoškolske ustanove

Knjiga nastavnika

Knjiga nastavnika za akreditaciju studijskog programa OAS Pravo