Studijski program osnovnih akademskih studija PRAVO


R.b.

 

Naziv predmeta

 

Semestar

Status predmeta

Časovi aktivne nastave

ESPB

 

P

V

PRVA GODINA

 

1.

Rimsko pravo

I

O

3

3

8

 

2.

Uvod u pravo

I

O

2

2

7

 

3.

Poslovna informatika

I

O

2

2

7

 

4.

Poslovna ekonomija

I

O

3

3

8

 

5.

Ustavno pravo

II

O

3

3

8

 

6.

Uvod u građansko pravo

II

O

3

3

8

 

7.

Sociologija

II

O

2

2

7

 

8.

Engleski jezik 1

II

O

2

2

7

 

Ukupno

40

60

 

 

DRUGA GODINA

 

9.

Krivično pravo

III

O

3

3

8

 

10.

Stvarno pravo

III

O

3

3

8

 

11.

Istorija države i prava

III

O

2

2

7

 

12.

Engleski jezik 2

III

O

2

2

7

 

13.

Poslovno pravo

IV

O

3

3

8

 

14.

Nasledno pravo

IV

O

2

2

7

 

15.

Porodično pravo

IV

O

3

3

8

 

16.

Predmet izbornog bloka 1

IV

I

2

2

7

 

Arbitražno pravo

 

 

 

 

 

 

Ekonomska politika

 

 

 

 

 

 

Ukupno

40

60

 

 

TREĆA GODINA

 

17.

Krivično procesno pravo

V

O

3

3

8

 

18.

Obligaciono pravo

V

O

3

3

8

 

19.

Predmet izbornog bloka 2

V

I

2

2

7

 

Pravna etika

 

 

 

 

 

 

Menadžment ljudskih resursa

 

 

 

 

 

 

20.

Predmet izbornog bloka 3

V

I

2

2

7

 

Pravo intelektualne svojine

 

 

 

 

 

 

Preduzetništvo

 

 

 

 

 

 

21.

Upravno i prekršajno pravo

VI

O

2

2

7

 

22.

Međunarodno javno pravo

VI

O

3

3

8

 

23.

Predmet izbornog bloka 4

VI

I

2

2

7

 

Notarsko pravo

 

 

 

 

 

 

Budžetsko pravo

 

 

 

 

 

 

24.

Građansko procesno pravo

VI

I

3

3

8

 

Ukupno

40

60

 

 

ČETVRTA GODINA

 

25.

Međunarodno krivično pravo

VII

O

4

4

8

 

26.

Pravo EU 

VII

O

2

2

7

 

27.

Međunarodno privatno pravo

VII

O

4

4

8

 

28.

Radno pravo

VII

O

3

3

7

 

29.

Trgovinsko pravo

VIII

O

3

3

7

 

30.

Predmet izbornog bloka 5

VIII

I

4

4

8

 

 

Pisanje pravnih akata

 

 

 

 

 

 

 

Međunarodno trgovinsko pravo

 

 

 

 

 

 

31.

Diplomski rad

VIII

I

 

 

15

 

Ukupno =

40

60

 

 

Ukupno časova aktivne nastave u svim godinama studija  =

160

 

 

 

Ukupno ESPB u svim godinama studija  =

240

 

 


Osposobljavanje stručnjaka za poslove koji zahtevaju osnovna znanja iz oblasti prava

Studijski program omogućava studentima sticanje osnovnih, teorijskih i praktičnih znanja za uspešno razumevanje i rešavanje aktuelnih pravnih problema, upravljanje i rukovođenje u organima državne uprave i lokalne samouprave, ali i u privrednim organizacijama i udruženjima, te i u institucijama pravnog sistema. Na studijskom programu Pravo, kroz različite pravne i privredne predmete studentima se prezentuju različiti pravni instituti, problemi i načini njihovog rešavanja, omogućavajući im da se snađu u različitim situacijama i shvate značaj formiranja vrhunskih kadrova na ovom polju za društvo u celini. 

Struktura studijskog programa

Studijski program osnovnih akademskih studija Pravo (240 ESPB) sadrži sve elemente utvrđene Zakonom o visokom obrazovanju i standardima za akreditaciju studijskih programa i to:

Naziv studijskog programa koji će se izučavati u školi jeste Pravo osnovnih akademskih studija u trajanju od četiri godine (osam semestara), na kojim se stiče 240 ESPB.

Osnovni cilj studijskog programa OAS Pravo je visok kvalitet procesa studija i kvalitet diplomaca kroz sticanje opštih i specifičnih znanja i veština, kompetencija i kreativnih sposobnosti neophodnih za rešavanje aktuelnih  pravnih problema i obavljanje profesionalnih zadataka u institucijama pravnog sistema, u organima državne uprave i lokalne samouprave, privrednim i drugim organizacijama.

Ishod procesa učenja  OAS Pravo, prvog nivoa visokog obrazovanja jeste: sticanje kvalifikacije koja omogućava nastavak studija i pristup tržištu rada u oblastima i nivoima poslova koji su u skladu sa stečenim znanjima i veštinama; osposobljenost za analizu stanja, sintezu prikupljenih podataka, uspešno predviđanje posledica i donošenje adekvatnih rešenja u oblasti prava; osposobljenost za kritičko razmišljanje i veštine za rešavanje pravnih problema; osposobljenost za timski rad, kooperativnost, adekvatnu komunikaciju i inicijativu; sticanje veština prenošenja znanja, kao i osposobljenost za procese permanente edukacije i obrazovanja.

Zvanje koje stiče student nakon  završetka osnovnih akademskih studija Pravo je diplomirani pravnik (dipl.prav.), što je u skladu sa Pravilnikom o listi stručnih, akademskih i naučnih naziva.

Uslovi za upis na OAS Pravo dati su u Statutu Škole i Pravilniku o upisu na studije. Na studijski program OAS Pravo može se upisati lice  sa prethodno stečenim srednjim obrazovanjem u četvorogodišnjem trajanju. Vrsta znanja i sposobnosti koje se proveravaju pri upisu studenata kao i ostali uslovi upisa objavljuju se u konkursu.

Ukupan broj predmeta studijskog programa OAS Pravo je 35, broj predmeta koje student mora da položi  je  30,  broj obaveznih predmeta  je  25, a broj izbornih predmeta  je 10, od kojih student polaže 5.  Izborni predmeti zastupljeni sa 21% u odnosu na ukupan broj ESPB bodova.

Lista obaveznih predmeta: Prva godina, prvi semestar: Rimsko pravo (8 ESPB), Uvod u pravo (7 ESPB), Poslovna informatika (7 ESPB), Poslovna ekonomija (8 ESPB); drugi semestar: Ustavno pravo (8 ESPB), Uvod u građansko pravo (8 ESPB), Sociologija(7 ESPB),  Engleski jezik 1 (7 ESPB); Druga godina, treći semestar: Krivično pravo (8 ESPB), Stvarno pravo (8ESPB), Istorija države i prava (7 ESPB), Engleski jezik 2 (7 ESPB); četvrti semestar: Poslovno pravo (8 ESPB), Nasledno pravo (7 ESPB), Porodično pravo (8 ESPB),  Treća godina,peti semestar: Krivično procesno pravo (8 ESPB), Obligaciono pravo (8 ESPB);  šesti semestar: Upravno i prekršajno pravo (7 ESPB); Međunarodno javno pravo (8 ESPB), Građansko procesno pravo (8 ESPB);  Četvrta godina, sedmi semestar: Međunarodno krivično pravo (8 ESPB), Pravo EU (7 ESPB), Međunarodno privatno pravo(8 ESPB), Radno pravo (7 ESPB);   osmi semestar: Trgovinsko pravo (7 ESPB);

Lista izbornih predmeta: Druga godina, četvrti semestar: Arbitražno pravo i Ekonomska politika (7 ESPB); Treća godina, peti semestar: Pravna etika i Menadžment ljudskih resursa (7 ESPB); Pravo intelektualne svojine i Preduzetništvo(7 ESPB); šesti semestar: Notarsko pravo i Budžetsko pravo (7 ESPB); Četvrta godina, osmi semestar: Pisanje pravnih akata i Međunarodno trgovinsko pravo (8 ESPB);

Kroz knjigu predmeta koja je data u prilogu, su dati: naziv predmeta; broj ESPB bodova; status predmeta; preduslovi za upis pojedinih predmeta; cilj predmeta; ishodi - kompetencije; okvirni sadržaj; obaveze studenta, koje se realizuju kroz aktivnu nastavu i samostalni rad studenta u okviru predispitnih aktivnosti i ispita i njihovo vrednovanje; način izvođenja nastave; provera znanja, ocenjivanje i način polaganja ispita; osnovna i dopunska litetratura.

Način izvođenja studija je putem predavanja i vežbi. Predavanja su interaktivnog karaktera i realizuje se kroz primenu savremenih didaktičkih metoda. Vežbe prate predavanja i na njima se rešavaju konkretni zadaci koji dodatno ilustruju gradivo. Na vežbama se daju i dodatna objašnjenja gradiva koje je obrađeno na predavanjima (primena pravnih normi na pojedinačnim slučajevima iz prakse,  pravno pisanje, izražavanje, debate, izrada i prezentacija seminarskih radova, diskusije kroz akcenat na izražavanje i kritičko mišljenje, timski rad idr). Svaki nastavnik prati rad studenata na vežbama i vrednuje prema pravilima koja su usvojena na nivou Škole. Studentima su omogućene  konsultacije sa nastavnim osobljem za izradu seminarskih radova, pripremu ispita, polaganje kolokvijuma itd.

U strukturi studijskog programa OAS Pravo zastupljeni su sledeći skupovi predmeta dati u prilogu kroz tabelu 5.4: Akademski-opšte obrazovni 15%-36 ESPB, Teorisko-metodološki oko  20,% - 46 ESPB,  Naučno stručni oko 35%-82 ESPB, Stručno aplikativni oko 30% -76 ESPB.

Svaki predmet je iskazan kroz bodovnu vrednost (ESPB) u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova (ESPB). Usvojena vrednost 1ESPB je 25 sati, a utvrđena je na osnovu prosečnog nedeljnog angažovanja studenta, i jedinstvena je za sve studijske programe koji se realizuju u Školi. Metodologija izračunavanja ESPB prezentovana  je u Standardu 8. Bodovna vrednost studijskog programa i svih predmeta iskazana je u dokumentu Tabele. OAS Pravo pod tačkom 5.

Student završava studije izradom diplomskog  rada koji se sastoji od teorijsko-metodološke pripreme, neophodne za produbljeno razumevanje oblasti iz koje se završni rad radi i izrade samoga rada. Bodovna vrednost  diplomskog rada  je 15 ESPB.

Preduslovi za upis pojedinih predmeta ili grupe predmeta dati su u specifikaciji predmeta a  precizirani su u uslovima za upis, i dati u odredbama Statuta Škole.

Način izbora predmeta iz drugih studijskih programa i uslovi za prelazak sa drugih studijskih programa u okviru istih ili srodnih oblasti studija je utvrđeno na osnovu kriterijuma koji su dati u Zakonu o visokom obrazovanju i Statutu Škole: usklađivanje sadržaja i ciljeva studijskih programa vrši se pod uslovima podudarnosti programa od 80%; upoređivanje vrednosti i obima programa vrši se na osnovu opterećenja izraženog kroz vrednost ESPB bodova; upoređivanjem ukupnog opterećenja lica koje podnosi zahtev za promenu studijskog programa u okviru istih ili srodnih oblasti studija. Na osnovu ovog kriterijuma uzeće se u obzir broj nedeljnih časova, predavanja, vežbi, seminara idr.

 

Ciljevi studijskog programa

Osnovni cilj studijskog programa OAS Pravo je visok kvalitet procesa studija i obrazovanje budućih pravnika kroz sticanje opštih i specifičnih teorijskih znanja i veština, neophodnih za savesno, kompententno i profesionalno obavljanje pravnih poslova koji zahtevaju primenu pravničkih znanja i sposobnosti  u pravosuđu, organima državne uprave i lokalne samouprave, privrednim i drugim organizacijama i institucijama.

Konkretni ciljevi realizacije  studijskog programa OAS Pravo su: razvijanje sposobnosti za uspešno izvršavanje pravnih poslova i zadataka u pravosuđu, državnim i nevladinim institucijama, privrednim i drugim organizacijama;  razumevanje i primenu osnovnih pravnih pojmova i instituta, kao i uočavanje odnosa sa drugim granama prava; razumevanje konkretne situacije kroz  analizu stanja, sintezu prikupljenih podataka, uspešno predviđanje posledica i donošenje adekvatnih pravnih rešenja i odluka;  ovladavanje metodama i postupcima rešavanja pravnih problema; razvoj kritičkog i samokritičkog promišljanja i usvajanje objektivnog stava u odnosu na bilo koju situaciju koja se u praksi sreće; razumevanje i primena naučne i stručne metodologije potrebne radi sticanja i primene znanja, naučnih i stručnih dostignuća iz oblasti prava i srodnih naučnih disciplina; da konstantno prate izmene odredbi pravnih normi i primenu aktuelnih zakonskih normativa na svaku konkretnu situaciju; razvijanje veština za samostalan i timski rad idr.

Cilj studijskog programa jeste i da obezbedi odgovarajuća znanja koja će omogućiti mobilnost kandidata u nacionalnom i međunarodnom miljeu. Studentima se pruža mogućnost nesmetanog nastavka školovanja, kako u zemlji, tako i u inostranstvu, zahvaljujući usklađenim kurikulumom studijskog programa OAS Pravo, sa planovima i programima institucija iz zemalje i sveta.

Jedan od posebnih ciljeva ovog studijskog programa jeste razvijanje svesti studenata za permanentnim obrazovanjem, nastavak na master studije i obrazovanje tokom celog života.

Ciljevi studijskog programa OAS Pravo su u skladu sa osnovnim ciljevima ustanove.

 

Svrha studijskog programa

Studijski program ima jasno definisanu svrhu i ulogu u obrazovnom sistemu, dostupnu javnosti.

Visoka škola poslovnu ekonomiju i preduzetništvo ima jasno definisanu svrhu i ulogu u obrazovnom sistemu dostupnu široj javnosti. Škola će  obrazovati visokostručne kadrove, diplomirane pravnike uz primenu aktuelnih znanja i metoda iz domaće i međunarodne prakse.

Svrha ovog studijskog programa je obrazovanje studenata u oblasti prava, na nivou osnovnih akademskih studija koje obezbeđuju sticanje odgovarajućih teorijskih znanja i veština za profesionalno, kompetentno i odgovorno obavljanje poslova pravničke struke.

Uspešnim savladavanjem programa osnovnih studija student stiče opšta pravnička znanja i sposobnosti, kao i temeljno poznavanje i razumevanje ustavnog prava, disciplina iz porodice građanskog prava, krivičnog prava, međunarodnog prava, privrednog prava, upravnog prava i dr.

Student koji završi ovaj studijski program stiče kompetencije koje su prepoznatljive odrednice profesije i zanimanja, na osnovu kojih može raditi samostalno na poslovima i radnim zadacima u ustanovama pravosuđa, lokalne samouprave, javnih službi, državne uprave, preduzećima i drugim privrednim subjektima, bankama i finansijskim institucijama, konsultantskim agencijama idr. Navedene kompetencije osposobljavaju studenta za primenu integrisanih znanja, metoda i tehnika u svom profesionalnom radu, društveno su korisne jer u krajnjem doprinose kako podizanju opšteg nivoa obrazovanja u Republici tako i  stvaranju pretpostavki za zapošljavanje.

U svetu se sve više zapaža intenzivan razvoj istraživanja i nastavne delatnosti, koji se bave problemima funkcionisanja pravnog sektora. Posebno izraženi trendovi ekonomske, administrativne i fiskalne decentralizacije, kao i razvoja novih tehnika i tehnologija u pravnoj sferi,  dovode do povećanja značaj i uloge pravnih stručnjaka, kako u privredi tako i u državnim upravnim jedinicama, na regionalnom i lokalnom nivou.  Studijski program osnovnih akademskih studija Pravo prati dinamične promene u pravnom okruženju izlazeći u susret potrebama za novim kompetencijama, znanjima i veštinama koje se od  pravnika zahtevaju, kako od strane preduzeća i privrede, tako i od strane državnih institucija.

Studijski program OAS  Pravo zasnovan je na praksi i kurikulumu visokoobrazovnih institucija iz zemlje i sveta, kao i uvođenju sistema kvaliteta u obrazovanju u okvirima međunarodnih standarda. Time je omogućena nesmetana mobilnost studenata i lakše prepoznavanje diploma u jedinstvenom evropskom obrazovnom prostoru, što je još jedna od svrha ovog studijskog programa.

Ovaj studijski program zadovoljava visoko postavljene standarde akreditovane Škole poslovnu ekonomiju i preduzetništvo u Beogradu i obrazovnog sistema u našoj zemlji. Svrha  studijskog programa OAS Pravo je u skladu sa zadacima ove ustanove i prilagođena je savremenim potrebama i zahtevima koji se u oblasti pravnih nauka postavljaju.

Svrha studijskog programa jeste realizacija nastavnog procesa zasnovanog na principima Bolonjske deklaracije i kontinuiranog praćenja kvaliteta nastavnog i vannastavnog procesa. Kroz teorijsku nastavu studentima je omogućeno da ovladaju teorijskim i metodološkim znanjima iz oblasti prava, a kroz vežbe da se upoznaju i direktno učestvuju u primeni pravnih normi na pojedinačnim slučajevima iz prakse, dobiju potrebnu praksu pravnog pisanja, izražavanja i debate, uče da pišu tužbe, presude, pravna mišljenja idr., kako bi stečena znanja mogli da primene u realnim poslovnim situacijama i konkretnim profesionalnim aktivnostima.

Program istovremeno prati pravce razvoja visokog obrazovanja u Srbiji, u cilju pružanja kvalitetnog, fleksibilnog i efikasnog obrazovnog procesa.

Svrha ovog studijskog programa jeste da studentima obezbedi društveno opravdane i korisne kompetencije, da steknu zvanje diplomirani pravnik (dipl.prav.), kao i da ih osposobi za nastavak studija na master studijama u zemlji i inostranstvu.

Cilj studijskog programa je obrazovanje i osposobljavanje stručnjaka za poslove koji zahtevaju osnovna znanja iz oblasti prava. Kroz studije slučaja, seminare, timske i pojedinačne radionice, ovladaćete najnovijim teorijskim i metodološkim principima rada koji će vam služiti u realnim poslovnim situacijama, konkretnim profesionalnim aktivnostima i rešavanju profesionalnih nedoumica. Nastavu vodi visokoobrazovano, predusretljivo, ljubazno i stručno nastavno osoblje sa dugogodišnjim iskustvom i brojnim naučno-nastavnim radovima u svojim oblastima. Uvek raspoloženi da vam pruže pomoć, odgovore na pitanja i otklone poteškoće u radu, tu su da vas podstaknu na konstantan napredak. Studijski program je osmišljen u skladu sa aktuelnim potrebama razvoja sektora edukacije, ali i potrebama tržišta.
 
Studijski program osnovnih akademskih studija Pravo kreiran je u skladu sa Bolonjskom deklaracijom, traje 4 školske godine i nosi 240 ESPB. Nakon završetka studija stičete akademsko zvanje diplomirani pravnik.

Dobićete specifična znanja i veštine iz oblasti pravne teorije, razvoja prava, funkcionisanja pravnog sistema, politike upravnog, finansijskog i budžedskog prava, kao i u okviru porodičnog i naslednog prava, kriminologije i kriminalistike, radnog ekološkog i medijskog prava, međunarodnog javnog, privatnog, trgovinskog prava i međunarodnih pravnih odnosa i dr.

Studijski program treba da studente osposobi za kompleksnu pravnu praksu kao i da ih pripremi za dalje obrazovanje.

Uzmite svoj život u svoje ruke, što pre. Načinite prvi korak već danas. Popunite svoju prijavu i upišite osnovne akademske studije na smeru Pravo.

 

Posetite nas na nekoj od naših lokacija. Možete nas pozvati svakog radnog dana između 9 i 18 časova na tel. 011/2762 194, u Jagodini 063/102-3796, Loznici 063/10-27-781 i zakazati sastanak sa našim predstavnicima u vašem gradu kako biste dobili sve dodatne informacije o upisu i uslovima studiranja. Pišite nam na info@vspep.edu.rs. Za sva pitanja, stojimo vam na raspolaganju.