Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo
za školsku 2022/2023 godinu vrši

-drugi upisni rok -

UPIS U PRVU GODINU OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJADо popune mesta 440 samofinansirajućih studenata u sedištu Mitropolita Petra 8,  Beograd na studijske programe:

Poslovna ekonomija –modul Finansije, bankarstvo osiguranje (240ESPB) 138 studenata

Poslovna ekonomija – modul Poslovna ekonomija i preduzetništvo(240ESPB) 92 studenata

Poslovna ekonomija i preduzetništvo- studije na daljinu (180 ESPB) 75 studenata

47 samofinansirajućih studenata u visokoškolskoj jedinici van sedišta ustanove u Jagodini na studijski program:
Poslovna ekonomija i preduzetništvo (180 ESPB)


49 samofinansirajućih studenata u visokoškolskoj jedinici van sedišta ustanove u Loznici na studijski program:
Poslovna ekonomija i preduzetništvo (180 ESPB)


Godišnja školarina za gorenavedene studijske programe osnovnih akademskih studija iznosi 1.000 evra u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja. Plaćanje se može vršiti i u ratama.

14 samofinansirajućih studenata u sedištu Mitropolita Petra 8,  Beograd na studijski program:
Pravo (240 ESPB)


Godišnja školarina za  studijski program osnovnih akademskih studija Pravo iznosi 1.200 evra u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja. Plaćanje se može vršiti i u ratama.

Navedene cene su date za jednu školsku godinu u evrima i plaćaju se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Plaćanje se može vršiti i u ratama.
 

USLOVI KONKURSA

Pravo učešća na konkursu za upis u prvu godinu studija imaju kandidati sa predhodno stečenim srednjim obrazovanjem  u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju.


MERILA ZA UTVRĐIVANjE REDOSLEDA KANDIDATA

Opšti uspeh u srednjem obrazovanju (maksimum 40 bodova) prijemni ispit (maksimum 60 bodova)


POSTUPAK SPROVOĐENjA KONKURSA 
OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE 

 

 •     Podnošenje dokumenata na konkurs do 08. septembra 2022. god. svakog radnog dana od 10 do17 časova 
 •     Prijemni ispit 09.09.2022. god. sa početkom u 15 časova, a prema rasporedu koji će biti istaknut na oglasnoj tabli i sajtu škole
 •     Objavljivanje rang liste 09.09.2022. god. u 19 časova na oglasnoj tabli i sajtu škole 
 •     Objavljivanje konačne rang liste 11.09.2022. god.
 •     Upis primljenih kandidata je od 12.09.2022. god. od 10 do 17 časova.


NAČIN I ROKOVI PODNOŠENjA ŽALBE NA UTVRĐENI REDOSLED

Rok  za žalbu je dva dana od dana objavljivanja rang liste.
Nakon odlučivanja direktora po žalbama škola utvrđuje i objavljuje konačnu rang listu


PRAVO NA UPIS

Osnov za upis kandidata je mesto na konačnoj rang listi.


DOKUMENTA POTREBNA ZA UPIS 
OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE


Kandidati prilikom podnošenja prijave na konkurs dostavljaju sledeća dokumenta:

 •     overene fotokopije svedočanstva svih razreda završene srednje škole,
 •     overenu fotokopiju diplome o položenom završnom-maturskom ispitu,
 •     fotokopiju lične karte,
 •     original izvod iz matične knjige rođenih ili overenu fotokopiju,
 •     dve fotografije formata 3,5h4,5 cm,
 •     dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita.

 


Sve druge informacije o konkursu  i  Školi mogu se dobiti na telefon 011/2762-194; u prostorijama Škole,  Mitropolita Petra 8, Beograd i na sajtu www.vspep.edu.rs


UPIS U PRVU GODINU MASTER AKADEMSKIH STUDIJA


128 samofinansirajućih studenata u sedištu Mitorpolita Petra 8, Beograd na studijske programe:

Poslovna ekonomija i preduzetništvo    (60 ESPB)    97  studenata 

Poslovna ekonomija i preduzetništvo-studije na daljinu na srpskom i engleskom jeziku (120 ESPB) 19 studenata

Godišnja školarina za gorenavedene studijske programe osnovnih akademskih studija iznosi 1.300 evra u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja. Plaćanje se može vršiti i u ratama.

 

USLOVI KONKURSA

Pravo učešća na konkursu za upis u prvu godinu master akademskih studija na studijski program Poslovna ekonomija i preduzetništvo imaju kandidati koji su završili osnovne akademske studije i ostvarili 240 ESPB bodova a na studijski program Poslovna ekonomija i preduzetništvo- studije na daljinu na srpskom i engleskom jeziku imaju kandidati koji su završili  osnovne akademske studije i ostvarili 180 ESPB bodova
 


MERILA ZA UTVRĐIVANjE REDOSLEDA KANDIDATA

Rok  za žalbu je dva dana od dana objavljivanja rang liste.
Nakon odlučivanja direktora po žalbama škola utvrđuje i objavljuje konačnu rang listu
 


POSTUPAK SPROVOĐENjA KONKURSA 
MASTER AKADEMSKE STUDIJE 

 

 •     Podnošenje dokumenata na konkurs do 08. septembra 2022. god. svakog radnog dana od 10 do17 časova 
 •     Prijemni ispit 09.09.2022. god. sa početkom u 15 časova, a prema rasporedu koji će biti istaknut na oglasnoj tabli i sajtu škole
 •     Objavljivanje rang liste 09.09.2022. god. u 19 časova na oglasnoj tabli i sajtu škole 
 •     Objavljivanje konačne rang liste 11.09.2022. god.
 •     Upis primljenih kandidata je od 12.09.2022. god. od 10 do 17 časova.

 

 

DOKUMENTA POTREBNA ZA UPIS 
MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Kandidati prilikom podnošenja prijave na konkurs dostavljaju sledeća dokumenta:

 •     overenu fotokopiju diplome osnovnih akademskih studija
 •     fotokopiju lične karte 
 •     original izvod iz matične knjige rođenih ili overenu fotokopiju
 •     dve fotografije formata 3,5h4,5 cm
 •     dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita.

 

Sve druge informacije o konkursu  i  Školi mogu se dobiti na telefon 011/2762-194; u prostorijama Škole,  Mitropolita Petra 8, Beogradi na sajtu www.vspep.edu.rs