VISOКA ŠКOLA ZA POSLOVNU EКONOMIJU I PREDUZETNIŠTVO RASPISUJE

КONКURS ZA UPIS STUDENATA NA AКADEMSКE STUDIJE ZA ŠКOLSКU 2024/25. GODINU

 

Prvu godinu osnovnih akademskih studija u sedištu Mitropolita Petra 8,  Beograd, upisaće ukupno do 465 samofinansirajućih studenata, i to:

STUDIJSКI PROGRAM

Obim studija

Broj studenata

Godišnja školarina

Poslovna ekonomija – modul Finansije, bankarstvo osiguranje

240 ESPB

220

1.200,00  evra

Poslovna ekonomija –  modul Poslovna ekonomija i preduzetništvo

240 ESPB

110

1.200,00  evra

Pravo

240 ESPB

55

1.200,00  evra

Poslovna ekonomija i preduzetništvo - studije na daljinu na srpskom jeziku

180 ESPB

80

1.200,00  evra

 

Prvu godinu osnovnih akademskih studija u visokoškolskoj jedinici van sedišta ustanove u Jagodini upisaće ukupno do 55 samofinansirajućih studenata, i to:

STUDIJSКI PROGRAM

Obim studija

Broj studenata

Godišnja školarina

Poslovna ekonomija i preduzetništvo

180 ESPB

55

1.200,00  evra

 

Prvu godinu osnovnih akademskih studija u visokoškolskoj jedinici van sedišta ustanove u Loznici upisaće ukupno do 55 samofinansirajućih studenata, i to:

STUDIJSКI PROGRAM

Obim studija

Broj studenata

Godišnja školarina

Poslovna ekonomija i preduzetništvo

180 ESPB

55

1.200,00  evra

Prvu godinu master akademskih studija u sedištu Mitropolita Petra 8,  Beograd, upisaće ukupno do 128 samofinansirajućih studenata, i to:

STUDIJSКI PROGRAM

Obim studija

Broj studenata

Godišnja školarina

Poslovna ekonomija i preduzetništvo

60 ESPB

108

1.300,00  evra

Poslovna ekonomija i preduzetništvo - studije na daljinu na srpskom i engleskom jeziku

120 ESPB

20

1.300,00  evra

 

Navedene cene su date za jednu školsku godinu u evrima i plaćaju se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Plaćanje se može vršiti i u mesečnnim ratama.

 

USLOVI  ZA UPIS

Osnovne akademske studije - Pravo učešća na konkursu za upis u prvu godinu studija imaju kandidati sa predhodno stečenim srednjim obrazovanjem  u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju.

Master akademske studije -  Pravo učešća na konkursu za upis u prvu godinu master akademskih studija na studijski program Poslovna ekonomija i preduzetništvo imaju kandidati koji su završili osnovne akademske studije i ostvarili 240 ESPB bodova a na studijski program  Poslovna ekonomija i preduzetništvo - studije na daljinu na srpskom i engleskom jeziku imaju kandidati koji su završili  osnovne akademske studije i ostvarili 180 ESPB bodova.

Strani državljani se mogu upisati na studijski program Visoke škole pod istim uslovima kao i domaći državljani, ako pruži dokaz o poznavanju jezika na kojem se izvodi nastava. Ukoliko ne dostavi dokaz o poznavanju srpskog jezika, odnosno jezika na kome se izvodi nastava, proveru znanja obavlja komisija koju imenuje direktor Visoke škole.

 

POSTUPAK SPROVOĐENJA KONKURSA

 

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE  

 • Podnošenje dokumenata na konkurs do 27. juna svakog radnog dana od 10 do17 časova
 • Prijemni ispit 28.juna sa početkom u 15 časova, a prema rasporedu koji će biti istaknut na oglasnoj tabli i sajtu škole
 • Objavljivanje rang liste 29.06 u 12 časova na oglasnoj tabli i sajtu škole
 • Objavljivanje konačne rang liste 2.jula.
 • Upis primljenih kandidata je od 3. jula od 10 do17 časova.

 

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

 • Podnošenje dokumenata na konkurs do 22. jula svakog radnog dana od 10 do17 časova
 • Prijemni ispit 23.jula sa početkom u 15 časova, a prema rasporedu koji će biti istaknut na oglasnoj tabli i sajtu škole
 • Objavljivanje rang liste 24. jula u 12 časova na oglasnoj tabli i sajtu škole
 • Objavljivanje konačne rang liste 27. jula.
 • Upis primljenih kandidata je od 29. jula od 10 do 17 časova

 

MERILA ZA UTVRĐIVANJE REDOSLEDA KANDIDATA

Redosled – rangiranje kandidata utvrđivaće se na osnovu uspeha iz prethodnog školovanja i rezultata na prijemnom ispitu.

 

NAČIN I ROKOVI PODNOŠENJA ŽALBE NA UTVRĐENI REDOSLED

Privremena rang lista kandidata se objavljuje na oglasnoj tabli Visoke škole.

Na utvrđeni redosled kandidata na privremenoj rang listi kandidati mogu podneti prigovor Komisiji za upis u roku od 24 sata od dana isticanja rang liste na oglasnoj tabli Visoke škole.

Komisija za upis postupa odmah po prijemu prigovora, odnosno istog dana, i donosi rešenje.

Na rešenje Komisije za upis kandidat može uložiti žalbu direktoru Visoke škole u roku od 24 sata od dana dostave rešenja Komisije za upis po žalbi.

Direktor Visoke škole donosi odluku u daljem roku od 24 sata i odluka je konačna.

Nakon donošenja odluke direktora po žalbama, objavljuje se konačna rang lista na oglasnoj tabli Visoke škole.

 

PRAVO NA UPIS

Smatra se da je kandidat ostvario pravo na upis ukoliko se nalazi na rang listi do broja koji je predviđen konkursom za upis .

Kandidat koji je stekao pravo upisa, a ne upiše se u za to predviđenom roku, gubi pravo na upis.

 

DOKUMENTA POTREBNA ZA UPIS:

 

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Kandidati prilikom podnošenja prijave na konkurs dostavljaju sledeća dokumenta:

 • overene fotokopije svedočanstva svih razreda završene srednje škole,
 • overenu fotokopiju diplome o položenom završnom-maturskom ispitu,
 • fotokopiju lične karte,
 • original izvod iz matične knjige rođenih ili overenu fotokopiju,
 • dve fotografije formata 3,5x4,5 cm,
 • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita.

 

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Kandidati prilikom podnošenja prijave na konkurs dostavljaju sledeća dokumenta:

 • overenu fotokopiju diplome osnovnih akademskih studija
 • fotokopiju lične karte
 • original izvod iz matične knjige rođenih ili overenu fotokopiju
 • dve fotografije formata 3,5x4,5 cm
 • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita.

 

Sve druge informacije o konkursu i Školi mogu se dobiti na telefon 011/2762-194 ili u prostorijama Škole, Mitropolita Petra 8, Beograd i na sajtu www.vspep.edu.rs