VISOKA ŠKOLA ZA POSLOVNU EKONOMIJU I PREDUZETNIŠTVO RASPISUJE 
TREĆI KONKURSNI ROK
za školsku 2021/2022. godinu 


U PRVU GODINU OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA


samofinansirajućih studenata u sedištu Mitropolita Petra 8,  Beograd

STUDIJSKI PROGRAM :

POSLOVNA EKONOMIJA I PREDUZETNIŠTVO - 180 ESPB - 1.000,00  evra

FINANSIJE, BANKARSTVO I OSIGURANjE - 240 ESPB - 1.000,00  evra 

PRAVO -  240 ESPB - 1.000,00  evra

Visokoškolska jedinica van sedišta ustanove u Jagodini

STUDIJSKI PROGRAM : 

POSLOVNA EKONOMIJA I PREDUZETNIŠTVO - 180 ESPB - 1.000,00  evra

Visokoškolska  jedinica van sedišta ustanove u Loznici

STUDIJSKI PROGRAM:

POSLOVNA EKONOMIJA I PREDUZETNIŠTVO - 180 ESPB - 1.000,00  evra

Navedene cene su date za jednu školsku godinu u evrima i plaćaju se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Plaćanje se može vršiti i više mesečnih  rata.
Studenti se upisuju na osnovu rangiranja na konačnoj rang listi do popune broja studenata odobrenih dozvolom za rad

 

USLOVI  ZA UPIS
Pravo učešća na konkursu za upis u prvu godinu studija imaju kandidati sa predhodno stečenim srednjim obrazovanjem  u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju.

 

MERILA ZA UTVRĐIVANjE REDOSLEDA KANDIDATA
Redosled – rangiranje kandidata utvrđivaće se na osnovu uspeha iz prethodnog školovanja i rezultata na prijemnom ispitu 


POSTUPAK SPROVOĐENjA KONKURSA 

 • Podnošenje dokumenata na konkurs do 25.09. 2021. god. svakog radnog dana od 10 do17 časova 
 • Prijemni ispit 26.09.2021. god. sa početkom u 15 časova, a prema rasporedu koji će biti istaknut na oglasnoj tabli i sajtu škole
 • Objavljivanje rang liste 27.09.2021. god. u 12 časova na oglasnoj tabli i sajtu škole 
 • Objavljivanje konačne rang liste 29.09.2021. god.
 • Upis primljenih kandidata je od 30.09.2021. god. od 10 do17 časova.

NAČIN I ROKOVI PODNOŠENjA ŽALBE NA UTVRĐENI REDOSLED
Rok  za žalbu je dva dana od dana objavljivanja rang liste.
Nakon odlučivanja direktora po žalbama škola utvrđuje i objavljuje konačnu rang listu

PRAVO NA UPIS
Osnov za upis kandidata je mesto na konačnoj rang listi.

DOKUMENTA POTREBNA ZA UPIS
Kandidati prilikom podnošenja prijave na konkurs dostavljaju sledeća dokumenta:

 • overene fotokopije svedočanstva svih razreda završene srednje škole,
 • overenu fotokopiju diplome o položenom završnom-maturskom ispitu,
 • fotokopiju lične karte,
 • original izvod iz matične knjige rođenih ili overenu fotokopiju,
 • dve fotografije formata 3,5h4,5 cm,
 • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita.

Sve druge informacije o konkursu  i  Školi mogu se dobiti na telefon 011/2762-194; u prostorijama Škole,  Mitropolita Petra 8, Beograd i na sajtu www.vspep.edu.rs

 


TREĆI KONKURSNI ROK
za školsku 2021/2022. godinu 
U P I S
U PRVU GODINU MASTER AKADEMSKIH STUDIJA


samofinansirajuće studenate u sedištu Mitorpolita Petra 8, Beograd

STUDIJSKI PROGRAM master akademskih studija    

POSLOVNA EKONOMIJA I PREDUZETNIŠTVO - 120 ESPB - 1.300,00  evra

FINANSIJE, BANKARSTVO I OSIGURANjE    60 ESPB    1.300,00  evra

POSLOVNA EKONOMIJA I PREDUZETNIŠTVO

STUDIJE NA DALjINU NA SRPSKOM I ENGLESKOM JEZIKU - 120 ESPB - 1.300,00  evra

Navedene cene su date za jednu školsku godinu u evrima i plaćaju se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Plaćanje se može vršiti i više mesečnih  rata.
Studenti se upisuju na osnovu rangiranja na konačnoj rang listi do popune broja studenata odobrenih dozvolom za rad.

USLOVI  ZA UPIS
Master akademske studije-  Pravo učešća na konkursu za upis u prvu godinu master akademskih studija na studijski program Poslovna ekonomija i preduzetništvo imaju kandidati koji su završili osnovne akademske studije i ostvarili 180 ESPB bodova a na studijski program Finansije, bankarstvo i osiguranje  imaju kandidati koji su završili  osnovne akademske studije i ostvarili 240 ESPB bodova 

MERILA ZA UTVRĐIVANjE REDOSLEDA KANDIDATA
Redosled – rangiranje kandidata utvrđivaće se na osnovu uspeha iz prethodnog školovanja i rezultata na prijemnom ispitu 

POSTUPAK SPROVOĐENjA KONKURS
-    Podnošenje dokumenata na konkurs do 09.10. 2021.godine svakog radnog dana od 10 do17 časova 
-    Prijemni ispit 10.10.2021. godine sa početkom u 15 časova, a prema rasporedu koji će biti istaknut na oglasnoj tabli i sajtu škole
-    Objavljivanje rang liste 11.10.2021. godine u 12 časova na oglasnoj tabli i sajtu škole 

 

 • Objavljivanje konačne rang liste 14.10.2021. godine
 • Upis primljenih kandidata je 15.10.2021. godine od 10 do17 časova

 

NAČIN I ROKOVI PODNOŠENjA ŽALBE NA UTVRĐENI REDOSLED
Rok  za žalbu je dva dana od dana objavljivanja rang liste.
Nakon odlučivanja direktora po žalbama škola utvrđuje i objavljuje konačnu rang listu

PRAVO NA UPIS
Osnov za upis kandidata je mesto na konačnoj rang listi.

DOKUMENTA POTREBNA ZA UPIS

 • Kandidati prilikom podnošenja prijave na konkurs dostavljaju sledeća dokumenta:
 • overenu fotokopiju diplome osnovnih akademskih studija
 • fotokopiju lične karte 
 • original izvod iz matične knjige rođenih ili overenu fotokopiju
 • dve fotografije formata 3,5h4,5 cm
 • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita.

Sve druge informacije o konkursu  i  Školi mogu se dobiti na telefon 011/2762-194; u prostorijama Škole,  Mitropolita Petra 8, Beograd i na sajtu www.vspep.edu.rs