Zašto video predavanja?
 

PEP-ov komplet obrazovnih snimaka za cilj ima edu­ka­ci­ju svih studenata kroz osavremenjen pri­stup multimedijalnog sadržaja - predavanja, vizuala i gra­fi­ko­na.

Osim činjenice da su ova vi­deo pre­da­va­nja logičan nastavak moderne obrazovne po­li­ti­ke Visoke škole PEP, ideja iza ovog edukativnog se­ri­ja­la je da obaveštava zainteresovane o aktuelnim te­ma­ma iz područja eko­no­mi­je, preduzetništva, fi­na­nsi­ja, bankarstva, prava i pripadajućih predmeta u tim smerovima.

Naš je cilj je da se primenom ovih snimaka motiviše do­da­tno interesovanje za sti­ca­nje no­vih zna­nja, ino­va­ti­vno ra­zmi­šlja­nje i praktično de­lo­va­nje.

Onlajn video predavanja su na­me­nje­na svim studentima ko­ji kao na­jbo­lji način personalnog i profesionalnog ra­zvo­ja vi­de trajno usa­vrša­va­nje kao celoživotni proces.

null

Kome su video predavanja namenjena?
 

Aktu­elni stu­de­nti osnovnih studija, kao i ma­ster stu­dija PEP-a, imaju priliku da iskoriste najmoderniji trend studiranja u ovom trenutku. Do­bro­do­šli su svi ko­ji visoko školovanje po­sma­tra­ju kao inve­sti­ci­ju a ne kao do­da­tni tro­šak.

PEP-ova obrazovna pre­da­va­nja slu­že za utvrđivanje na­sta­vnog gra­di­va iz obla­sti eko­no­mi­je i preduzetništva, finansija i bankarstva i prava i ima­ju ši­ro­k dijapazon pri­me­ne u profesionalnom okruženju.

Ova­kav osavremenjeni stil nastave je neophodan u duhu modernog doba i pre­dsta­vlja novitet na području kako Srbi­je, tako i Balkana.