Pitanja i odgovori

 

Akademske studije se izvode na fakultetima i visokim školama akademskih studija. Akademske studije nude studentima širi spektar znanja pripremajući ih za poslovnu karijeru, ali i mogućnost nastavka studija na master i doktorskim studijama. Osnovne studije mogu trajati tri ili četiri godine. Posle treće godine stiče se 180 ECTS i zvanje bachelora a posle četvrte godine stiče se 240 ECTS i zvanje diplomirani ekonomista, pravnik... Strukovne studije se izvode na visokim školama strukovnih studija i traju tri godine, uz mogućnost još jedne godine specijalizacije, i student dobija zvanje stukovni (npr. strukovni ekonomista).

 

 

Da. Moguće je preći sa bilo kog istog ili sličnog fakultetskog programa na Visoku školu za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo uz priznavanje prijemnog i položenih ispita. Uslov za prelazak sa drugog fakulteta ili škole jeste priznavanje potrebnog broja ispita i/ili polaganje razlike u ispitima, a što se određuje odlukom posebne komisije na zahtev studenta. Ukoliko postoji razlike u studijskom programu tada se položu diferencijalni. Nije dozvoljeno prelaženje sa strukovnih na akademske studije i obratno.

 

 

Visoka škola akademskih studija jeste isto što i fakultet samo što posluje nezavisno od univerziteta i nema program doktorskih studija. Fakulteti nisu samostalne ustanove već nastavnu i naučnu delatnost obavljaju u okviru univerziteta.

 

 

Visoka škola akademskih studija je u mogućnosti da se bolje i efikasnije organizuje u situacijama u kojima fakulteti i univerziteti to ne mogu. Škole su manje i prilagodljivije, karakteriše ih radu manjim grupama, mogu više da se posvete potrebama studenata i brže reaguju na promene koje se dešavaju u poslovnom svetu. Škole imaju manju i efikasniju administraciju, efektne procedure i rokove rešavanja svih potreba studenata, nastave i nastavnika. Istovremeno bodovi i diplome škole su ravnopravni sa bodovima fakulteta.

 

 

Da. Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo priznaje diplome osnovnih studija svih fakulteta i visokih škola akademskih studija. Uslov je da je fakultet ili visoka škola akademskih studija akreditovana ustanova sa dozvolom za rad i akreditovanim programom na kome je student diplomirao.

 

 

Da. Po sličnim principima kao i za student koji su studirali na fakltetima i školama u Srbiji, postupak priznavanja vodi posebna komisija Škole. Student prilaže dokaze kojima se dokazuje sadržina ispita, ocene o položenom ispitu kao i dokaz da je visokoškolska ustanova akreditovana ustanova u zemlji u kojoj je student predhodno studirao.

 

 

Da. Ispiti položeni na VŠ PEP priznaju se na mnogobrojnim fakultetima u inostranstvu. Veliki broj naših studenata svoje školovanje je nastavilo na prestižnim fakultetima u Evropi i SAD.

 

 

Naravno. Studije je moguće nastaviti nakon prekida uz poštovanje rokova trajanja studijskih programa i propisanih aktima Škole i zakonskim propisima.

 

 

VŠ PEP trenutno nudi studijski program u tri usmerenja osnovnih akademskih studija i jsmer master studija i to:

 

Osnovne akademske studije:

Poslovna ekonomija i preduzetništvo

Finansije, bankarstvo i osiguranje

Pravo

 

Master akademske studije:

Poslovna ekonomija i preduzetništvo

 

Osnovne akademske studije na modulu Poslovna ekonomija i preduzetništvo i modulu Finansije, bankarstvo i osiguranje traju 4 godine (240ESPB).

Takođe, postoje i osnovne akademske studije na smeru Poslovna ekonomija i preduzetništvo koje traju 3 godine (180ESPB).

Master studije na smeru Poslovna ekonomija i preduzetništvo traju godinu dana (60ESPB).

Osnovne akademske studije na smeru Pravo traju 4 godine (240ESPB). 

 

 

Da, svi studijski programi su akreditovanii u skladu su sa Bolonjskom deklaracijom.

 

 

Školarina na osnovnim studijama iznosi 1000€ u dinarskoj protivvrednosti. Školarina na master studijama iznosi 1300€ u dinarskoj protivvrednosti. U cenu školarine uračunate su knjige i sav prateći materijal neophodan za rad.

 

 

Svojim studentima uvek izlazimo u susret i trudimo se da im na sve moguće načine olakšamo studiranje na VŠ PEP. Tako pružamo mogućnost plaćanja školarine na čak 10 mesečnih rata. Za plaćanje školarine u celosti odobravamo umanjenje od 10% na cenu školarine. Imamo i specijalno, „porodično“ umanjenje koje se uračunava studentima članovima porodice, a koji studiraju na VŠ PEP, gde svaki sledeći upisani član ostvaruje 20% sniženja na školarinu. Studenata sa takvom vrstom sniženja je bilo oko 40 u prethodnoj akademskoj godini. Najbolje i najtalentovanije studente nagrađujemo stipendijama.

 

 

Ukoliko želite da upišete osnovne akademske studije, neophodno je da imate završenu četvorogodišnju srednju školu.  Ukoliko želite da upišete master akademske studije, neophodno je da imate završene osnovne akademske studije adekvatnog usmerenja i sa određenim brojem ESPB bodova. Tako studijski program Poslovna ekonomija i preduzetništvo master akademskih studija možete upisati ukoliko imate najmanje 180ESPB bodova sa prethodno završenim akademskim studijama. Master akademske studije studijskog programa Finansije, bankarstvo i osiguranjemožete upisati sa najmanje 240ESPB bodova sa osnovnih akademskih studija. Za master akademske studije oba smera neophodno je da ste završili osnovne akademske studije iz naučnog polja društveno-humanističkih nauka (naučna oblast ekonomske nauke, menadžment i biznis). Ukoliko ste završili osnovne akademske studije iz drugih naučnih polja, da biste upisali master akademske studije neophodno je da dobijete znanja i položite ispite iz predmeta: Preduzetništvo, Finansijski menadžment i Poslovna ekonomija.
 

 

Za upis na osnovne akademske studije:

 • Prijavni list (dobijate u našoj studentskoj službi)
 • Original ili overene fotokopije svedočanstava svih razreda srednje škole
 • Original ili overena fotokopija diplome o završnom ispitu
 • Fotokopija lične karte
 • Original izvod iz matične knjige rođenih
 • Dve fotografije formata 3,5x4,5cm
 • Dokaz o uplati naknade za prijavu na konkurs

 
Za upis na master akademske studije:

 • Prijavni list (dobijate u našoj studentskoj službi)
 • Original ili overena fotokopija diplome osnovnih akademskih studija
 • Fotokopija lične karte
 • Original izvod iz matične knjige rođenih
 • Dve fotografije formata 3,5x4,5cm
 • Dokaz o uplati naknade za prijavu na konkurs
   

 

Studije vam omogućavaju da obavljate referentske poslove koji se tiču ekonomije, finansija, marketinga, ljudskih resursa i sl. Takođe možete obavljati funkcije menadžera nižeg i srednjeg nivoa u privrednim subjektima kao i biti osnivač privrednog subjekta. Možete biti istraživač u odeljenju za organizaciju, menadžment ljudskih resursa ili u odeljenju za razvoj, raditi kao konsultant za organizaciju i menadžment, projektant organizacije, projektant sistema plaćanja i nagrađivanja, menadžer projekata proizvoda, promena, poslovnih procesa ili pojedinih poslovnih funkcija i sl. Tokom master studija stičete sposobnost integrisanja znanja, rešavanja složenih problema i rasuđivanja na osnovu dostupnih informacija koje sadrže promišljanja o društvenim i etičkim odgovornostima povezanim sa primenom znanja i sudova što vam omogućava širi dijapazon zanimanja nakon studija. Možete se baviti i poslovima planiranja i analize, nadzora i kontrole, procenama profitabilnosti investicionih projekata i sl.

 

 

Kontaktirajte nas. Uvek smo spremni da odgovorimo na sva vaša pitanja, rešimo nedoumice i pružimo vam potrebne informacije. Posetite nas na nekoj od lokacija naših ustanova. Možete zakazati sastanak sa našim predstavnicima u vašem gradu kako biste nas bolje upoznali i saznali sve što vas zanima. Pozovite nas svakog radnog dana između 9 i 18 časova na tel. 011/2762-194, Jagodini 035/240-950, Loznici 063/1027-781 ili nam pišite na info@vspep.edu.rs.