Izdavači će poslati časopis za dobijanje indeksacije u Citation Index objavljenom od strane Thomson Reuters – Filadelfija.

Časopis se izdaje dva puta godišnje i sadrži radove, članke i preglede knjiga iz sledećih oblasti:
 
o    Preduzetništvo
o    Zapošljavanje
o    Obrazovanje
o    Globalizacija i internacionalne ekonomske integracije
o    Finansije i bankarstvo
o    Organizaciona kultura i ponašanje
o    Menadžment
o    Ekološka pitanja i druge teme koje spadaju u oblast ekonomije.
    
INTERNATIONAL REVIEW (IR)  je takođe otvoren za interdisciplinarne i druge radove koji istražuju inovativne pristupe i daju kritički doprinos teoriji ekonomije, raspravljaju o pravilima ekonomije I interpretiraju aktuelne ekonomske promene. 
 
Informacije o časopisu
 
Izdavač
Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo

Suizdavač

Medimond S.r.l.,
Via Verdi 15/1 – 40067 Pianoro BO Italy
www.edlearning.it
Glavna I odgovorna urednica
Akademik  Prof. Dr. Mirjana Radović-Marković
Učestalost izdavanja
Dva puta godišnje
ISSN 2217-9739
 
IR se izdaje od 2012.godine u pdf formatu i štampanoj verziji.
Indeks/Lista
 
- Copernikus
- Ulibe university
- Pecob

- Emerging Sources Citation Index (Web of Science)

Tekst rada mora biti predat kao Word dokument (.doc). Preporučuje se autorima da koriste uputstva za autore kako bi lakše pripremili rad za predaju za časopis. Autori bi trebalo da predaju svoje radove putem mejla. . Radujem se našem prvom broju časopisa koji će pospešio i osnažio istraživačke veze unutar same Visoke škole za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo iz Beograda kao i veze sa drugim obrazovnim ustanovama. Jedan autor može objaviti samo jedan rad godišnje u časopisu. Ovo znači da je časopis dobio pozitivne ocene od recenzenata i da je preporučen za štampu.

Glavna i odgovorna urednica

Kontakt:office@international-review.com