CFA zvanje – Sjajan način da unapredite vašu karijeru u svetu finansija

Blog Naslovna najnovije

 

Šta je CFA zvanje?

 

Piše: Boris Korenak, CFA, CIPM, FRM, potpredsednik CFA Društva Srbija i predavač na Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo

Chartered Financial Analyst (CFA®) zvanje predstavlja globalni standard u oblasti finansija. CFA program je razvijen od strane CFA Instituta (CFAI), osnovanog 1947. godine, sa sedištem u SAD . Danas CFA Institut ima više od 160 udruženja u preko 80 država, kao i 190.000 članova u više od 160 zemalja. 

CFAI je prepoznat od strane poslodavaca širom sveta, a od 2017. godine zvanično je prisutan i u Srbiji (CFA zvanje prisutno je od 2005. godine). CFA Društvo Srbija (CFA Society Serbia) sarađuje sa akademskom zajednicom, privrednim i finansijskim sektorom, kao i regulatorima, u cilju ostvarivanja razvoja lokalnih finansijskih tržišta i promocije najviših etičkih standarda u poslovnoj praksi. Društvo je osnovano najpre kao Udruženje investicionih profesionalaca, da bi 2019. godine steklo i zvaničan status CFA Društva. 

null

Dodela CFA diploma – Beograd, april 2022. 

Kako bi kandidat stekao pravo da koristi CFA iza svoga imena, neophodno je da uspešno  savlada CFA program i da ispuni uslove vezane za odgovarajuće radno iskustvo. CFA program podrazumeva veliku posvećenost i upornost kandidata tokom perioda od nekoliko godina, a sticanje prestižnog zvanja CFA Charterholder-a podrazumeva polaganje sva tri nivoa ovog programa. Literatura i ispiti su isključivo na engleskom jeziku. 

Kada je reč o radnom iskustvu, kandidat mora da ispuni uslov od minimum tri godine na relevantnim pozicijama koje su zahtevale donošenje investicionih odluka ili koje su na direktan ili indirektan način povezane sa finansijskom delatnošću. 

Tipične radne pozicije nosilaca CFA zvanja su portfolio menadžer, investicioni analitičar, investicioni konsultant, menadžer finansijskih rizika, analitičar investicionih podataka, kreditni analitičar, finansijski direktor i finansijski trejder.

Kada je reč o delatnostima u okviru finansijskog sektora, nosioci CFA zvanja najčešće su zaposleni u investicionom menadžmentu, menadžmentu privatnog bogatstva, komercijalnom bankarstvu, investicionom bankarstvu, osiguranju, kao i novonastalim delatnostima poput FinTech-a.

null

 Podrška lokalnoj FinTech industriji od strane CFA Društva Srbija 

null

Partnerstvo CFA Društva Srbija u okviru Finticipate događaja, Beograd, 3. jun 2022.

Pored CFA zvanja, CFA institut izdaje još jedan sertifikat. Radi se o Sertifikatu za merenje investicionih performansi (Certificate in Investment Performance Measurement – CIPM®), koji predstavlja specijalizaciju u oblasti evaluacije investicionih performansi. Nosioci CFA zvanja, kao već potvrđeni poznavaoci finansijske tematike, imaju delimično olakšanje uslova i mogu polagati samo drugi od ukupno dva nivoa ispita za ovaj sertifikat, dok svi ostali kandidati moraju položiti oba nivoa. Oblasti koje su pokrivene ovim sertifikatom su, pored etičkih standarda, i merenje, pripisivanje i ocenjivanje investicionih performansi, kao i selekcija investicionih menadžera, prezentacije investicionih performansi i Globalni standardi investicionih performansi (Global Investment Performance Standards – GIPS®).

Koje su prednosti posedovanja CFA zvanja?

 

Osnovna prednost za kandidate jeste sticanje stručnog znanja iz različitih relevantnih oblasti, uključujući kvantitativne metode investiranja, ekonomiju, analizu finansijskih izveštaja, korporativne finansije, analizu akcija (vlasničkog kapitala), analizu instrumenata duga, analizu finansijskih derivata, alternativne investicije, portfolio menadžment, profesionalnu etiku i upravljanje bogatstvom. U prilog značajnosti i sveobuhvatnosti pripremne materije govori i činjenica da 97% kandidata smatra da je gradivo iz CFA kurikuluma unapredilo njihovo razumevanje bitnih oblasti iz finansija, kao i da njih 95% smatra da se gradivo fokusira na relevantne oblasti za njihovo profesionalno napredovanje (CFA Institute, CFA Program Candidate Survey Report, Jun 2019.).

Globalna prepoznatljivost i prihvaćenost od strane poslodavaca je jedna od najvažnijih karakteristika CFA zvanja, kako za same nosioce CFA zvanja, tako i za kandidate koji su na putu ka sticanju zvanja. Naime, mnogi poslodavci u oglasima za investicione pozicije navode posedovanje CFA zvanja ili učešća u CFA programu kao značajan kriterijum za zaposlenje. Jedan od najčešće navedenih razloga kandidata za polaganje CFA ispita jeste napredovanje u karijeri. 

CFA zvanje je globalno prepoznatljivo i kao takvo pruža mogućnost za visoku poslovnu mobilnost. Globalna mreža lokalnih društava pruža mogućnost za ostvarivanje poslovnih kontakata, volontiranje, zaposlenje i ostale vidove poslovnog umrežavanja. Članovi CFA zajednice imaju pristup bogatoj bazi materijala za kontinuirano profesionalno usavršavanje, kao i mnoštvu stručnih događaja, kako uživo, tako i u online formatu.
Srbija trenutno ima oko 70 nosilaca CFA zvanja koji su u najvećoj meri zaposleni kod sledećih poslodavaca: Narodna banka Srbije, Ministarstvo finansija, Svetska banka - IFC, EBRD, KPMG, PWC, Deloitte, EY. BlackRock, Klett, NIS, Erste Bank, Banca Intesa i drugi.

Određen broj nosilaca zvanja ima privatan biznis, najčešće u domenu upravljanja imovinom i investicionog konsaltinga.

Kada su u pitanju institucije visokog obrazovanja, samo tri imaju predavače koji su nosioci CFA zvanja: Ekonomski fakultet u Beogradu, Poslovni fakultet Univerziteta Singidunum i Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo.

null
 Skupština i networking događaj – CFA Društvo Srbija, Beograd, 23. jun 2022. 

CFA zvanje je prepoznato od strane mnogih regulatora i prestižnih univerziteta širom sveta. Od nedavno, shodno praksi značajnih nacionalnih finansijskih tržišta, Komisija za hartije od vrednosti Srbije oslobađa nosioce CFA zvanja polaganja stručnih ispita za državne licence portfolio menadžera, investicionog savetnika i brokera, ostavljajući materiju iz nacionalne legislative kao jedini preduslov. Još jedna od prednosti za nosioce CFA zvanja jeste mogućnost učešća u CFA upravnim odborima i specijalizovanim komitetima, čime uzimaju aktivnu ulogu u kreiranju budućnosti finansijskog okruženja.

Na osnovu svega navedenog, ne iznenađuje podatak da je svake godine oko 250.000 kandidata prijavljeno za jedan od tri CFA nivoa, učestvujući na zajedničkom putu ka konačnom cilju - pravu da koriste CFA® iza svoga imena.

Statistika pokazuje da manje od 10% kandidata uspe da položi sva tri nivoa ispita iz prvog pokušaja. Sticanje CFA zvanja je zahtevan proces i šanse nisu naklonjene kandidatu koji ne uloži apsolutnu posvećenost ka ostvarivanju ovoga cilja. Samo 20% kandidata na kraju ostvari cilj dobijanja CFA zvanja. Ako vas ništa od pomenutog nije demotivisalo da i dalje razmišljate o sticanju CFA zvanja, u nastavku ćemo razmotriti plan pripreme za polaganje CFA ispita.

 

Kako se spremiti za polaganje CFA ispita?

Deset saveta za pripremu CFA ispita:

1. Plan učenja – Prema CFA institutu potrebno je u proseku 300 sati učenja da bi se pripremili za svaki od tri nivoa. Hajde da uradimo jednostavnu računicu. Prvi nivo se sastoji od šest knjiga - približno 3.000 stranica. Dakle, kad podelimo 3.000 stranica sa predloženim brojem sati, dolazi se do deset stranica po efektivnom satu, što deluje izvodljivo. Međutim, ne zaboravite da uključite u račun i pitanja na kraju poglavlja, koja mogu zahtevati više vremena od samog čitanja. Pored toga, postoji mnogo takozvanih primera „plave kutije“ studija slučajeva u okviru lekcija. Moraćete da usporite zbog toga.
Od vas se takođe očekuje da naučite kako da koristite zvanično odobreni kalkulator. Preporučujem BA II Plus Professional Texas Instrument kalkulator (jedan od dva dozvoljena finansijska kalkulatora na ispitu).
Da li sam spomenuo da ćete dobiti probne ispite od CFA Instituta? Pored toga, verovatno ćete morati da uradite još 8-12 probnih ispita kako biste bili u potpunosti spremni za ispit. Za svaki probni ispit će vam trebati približno dva i po sata za prepodnevnu sesiju i isto toliko za popodnevnu sesiju, dodajte jedan sat pauze i ostavite dva-tri sata za pregled ispita – dakle, za samo jedan probni ispit potreban je jedan ceo dan. 
Ako pročitate svih 3.000 stranica CFA materijala, da li ćete moći da se setite svega? Verovatno ne. Dakle, morate u svom planu učenja predvideti i vreme za obnavljanje gradiva.

2. Koristite službene knjige CFA instituta – Sav materijal nezavisnih izdavača može se koristiti samo kao dodatak CFA knjigama, svakako ne kao zamena. Zapamtite da ćete biti testirani samo iz zvaničnih CFA knjiga. Pitanja i primeri iz CFA knjiga su najbliži stvarnim ispitnim pitanjima.

3. Obavezno uradite sva pitanja u okviru lekcija i primere iz studije slučajeva. Ne preskačite pitanja na kraju lekcija dok čitate knjige. Označite pogrešne odgovore ili pitanja koja ne razumete. U ovoj fazi nema smisla nagađati odgovore. Ako niste sigurni u odgovor, u redu je pretpostaviti tačan odgovor, ali označite pitanje kao „na bazi pretpostavke“. Prvi i drugi nivo ispita sastoje se isključivo od „zatvorenih“ pitanja tj. pitanja sa tri ponuđena odgovora, od kojih je samo jedan ispravan. Treći nivo ispita uključuje i pitanja sa strukturiranim odgovorima.

4. Kontrolna lista pitanja (Learning Outcomes) – Svako pitanje na ispitu je zasnovano na jednom ili više pitanja iz kontrolne liste. Nastavni plan i program je podeljen na Teme> Celine za učenje (Study sessions)> Lekcije> Ispitna pitanja. Uverite se da ste u stanju da uradite sva ispitna pitanja. Ne preskačite ništa iz nastavnog plana i programa!

5. Pravite sopstvene beleške – Nemojte samo podvlačiti tekst iz knjiga. Možete koristiti margine knjiga za svoje beleške. Ja lično volim da crtam. Smatram da je vizuelizacija veoma korisna. Takođe bih vas ohrabrio da koristite tehnike mape uma tokom procesa pripreme beleški.

null

Slika iz lične arhive autora teksta nakon polaganja prvog nivoa CFA ispita, Istanbul, 2013. 

6. Ostavite jedan ceo mesec za obnavljanje gradiva – Ponovite sva pitanja iz knjiga tokom ove faze. Ovo će vam pomoći da prepoznate mnoge šablone. Ovo je dobar trenutak da poboljšate svoje beleške. Imajte na umu da proces učenja ne bi trebalo da bude samo pasivan (čitanje i podvlačenje), već́ morate da preuzmete i aktivnu ulogu (rešavanje problema, vođenje beleški, korišćenja tehnike mapiranja uma itd.).

7. Počnite sa probnim ispitima na vreme – Osam do šest nedelja pre pravog ispita izgleda kao dobra ideja da počnete da radite probne ispite kako biste imali dovoljno vremena da poboljšate svoje slabije oblasti. Ne gledajte probne ispite pre ovog trenutka. Pitanja na probnim ispitima treba da budu nova za vas (nisam napisao nepoznata). Treba da tretirate probne ispite kao stvarnu simulaciju ispita. Lično sam radio probne ispite u isto doba dana kada se održava i pravi ispit. Ne koristite tabele sa formulama ili svoje beleške. To bi trebalo da bude pravo ispitno iskustvo. Obavezno pregledajte sva pitanja nakon što završite svoj probni ispit.

8. Psihološki i fizički aspekti – Ovo putovanje će verovatno trajati najmanje šest meseci vašeg života (za svaki od tri nivoa), pobrinite se da ne platite visoku cenu svojim zdravljem. Smatram da je svakodnevni ritualni obrazac veoma koristan. Uverite se da jedete zdravo i da vežbate tokom perioda učenja. Najbolji način da se nosite sa anksioznošću pre dana ispita je da budete dobro pripremljeni i da imate marginu sigurnosti.

9. Upravljanje vremenom na dan ispita – Poznavanje CFA materijala nije dovoljno. Morate biti u mogućnosti da završite svaku sesiju u roku od tri sata (po novim pravilima kompjuterskog testiranja vreme sesija se neznatno promenilo). Izlazak na CFA ispit bez prethodno odrađenih probnih ispita u stvarnom vremenskom roku će skoro sigurno dovesti do neuspeha. Važno je napomenuti da se ispit obavlja kompjuterski, u okviru zvaničnih prostorija kompanija za polaganje različitih stručnih i profesionalnih ispita.
Možete uštedeti malo vremena pomoću prečica za kalkulator i možete uštedeti mnogo vremena prolazeći kroz pitanja za vežbanje iznova i iznova dok ne budete u stanju da prepoznate obrasce i savladate sve potrebne veštine. 

10. Pronađite CFA mentora – Ne zaboravite, čak i najbolji sportisti imaju nekoga ko će se pobrinuti da ostvare svoje ciljeve.

 

Takmičenja studenata – CFA Research Challenge

CFA zajednica predstavlja mnogo više od pripreme i organizacije ispita. Jedna od mnogobrojnih inicijativa jeste i globalno takmičenje studenata u oblasti investicione analize. Svake godine takmičenje započinje organizacijom lokalnih nacionalnih takmičenja. CFA Društvo Srbija organizuje CFA Research Challenge Serbia već četiri godine za redom. Pobednik nastavlja dalje takmičenje na regionalnom nivou. Utiske nekih od takmičara možete pročitati u nastavku.

null

null

null

Utisci studenata sa takmičenja CFA Research Challenge Serbia 2022

Ako Vas je zainteresovalo CFA zvanje, kao i aktivnosti CFA instituta i lokalnog CFA Društva Srbija sledeći linkovi će Vam biti od koristi.

Više o globalnom CFA institutu možete saznati na globalnom sajtu:https://www.cfainstitute.org/

Više o informacija o aktivnostima CFA Društva Srbija možete saznati na sledećem sajtu: https://www.cfaserbia.com/

Ne zaboravite da zapratite i LinkedIn stranicu Društva: https://www.linkedin.com/company/cfa-society-serbia