Slavoljub Dr Šljivić

Dr  Slavoljub Šljivić

REDOVNI PROFESOR
Ekonomija, finansije i bankarstvo

Slavoljub Šljivić je rođen 1959. godine u Kruševcu, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Školovanje je nastavio na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, gde je diplomirao 1982. godine sa prosečnom ocenom 8,56 tokom studija; magistrirao 1989. godine sa prosečnom ocenom 10,0 i  doktorirao 2002. godine. Po završetku osnovnih studija, Slavoljub Šljivić je radio 13 godina u industriji mašina i komponenata „14.oktobar“ Kruševac, na različitim pozicijama, od projektanta do zamenika generalnog direktora. Tokom zadnjih dvadeset pet godina radi, ili je radio kao profesor na visokim školama i univerzitetima u Srbiji. Objavio je oko 45 naučnih radova, uključujući nekoliko udžbenika, studija i skripti iz oblasti: finansijski menadžment; računovodstvo; finansijsko izveštavanje i menadžment kontrola; poslovna ekonomija; privredni razvoj; ekonomska politika; preduzetništvo. Po nacionalnosti je Srbin, oženjen je i otac dvoje dece.  
 

Biografija/bibliografija

  1. Sljivic Slavoljub, Vojteski-Klijenak Dragana, „On the future of financial function in the digital era“, The eigth international scientific conference Employment, Education and Entrepreneurship, Belgrade, Serbia, 2019.
  2. Šljivić, S., Lukić, R., Vojteški Kljenak,D. “Digitalizacija korporativnih finansija”, Treća nacionalna naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem Trendovi u poslovanju 2019, Kruševac.
  3. Lukić,R., Vojteški Kljenak, D., Šljivić, S. „Nematerijalni troškovi trgovinskih preduzeća“, Trendovi u poslovanju, 2019, ISSN 2334-816X.
  4. Vojteški-Klijenak Dragana, Šljivić Slavoljub, Jovančević Dragica, „Unapređenje pouzdanosti finansijskog izveštavanja o transakcijama sekjuritizacije“, Druga nacionalna naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem Trendovi u poslovanju 2018, Kruševac.
  5. Vojteški-Klijenak Dragana, Šljivić Slavoljub, Milićević Raica, Finansijsko računovodstvo, ISBN 978-86-6069-146-2, 2018, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo Beograd 
  6. Sljivic Slavoljub, Vojteski-Klijenak Dragana, “Competitiveness of Serbian Industry”, The sixth international scientific conference Employment, Education and Entrepreneurship, Belgrade, Serbia, 2017.
  7. Šljivić Slavoljub, Vojteški-Klijenak Dragana, Šljivić Sonja, “Esej o industrijskoj politici: od polemika do konsensusa u nastajanju”, Prva nacionalna naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem Trendovi u poslovanju 2017, Kruševac.
  8. Šljivić Slavoljub, Skorup Srđan, Šljivić Sonja, “Industrijska politika Evropske Unije: značaj za male, otvorene privrede”, Prva nacionalna naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem Trendovi u poslovanju 2017, Kruševac.  
  9. Radulović Zoran, Šljivić Slavoljub, “Youth Cooperatives in Court Practice in the Republic of Serbia”, The fifth international scientific conference Employment, Education and Entrepreneurship, Belgrade, Serbia, 2016.
  10. Vojteski-Kljenak Dragana, Sljivic Slavoljub, Pavlović Milenko, “The characteristics and determinants of financial expenditures of trading enterprises in Serbia”, Internacinalna majska konferencija o strategijskom menadžmentu, IMKSM 2016, Tehnički fakultet u Boru.