Slobodan Dr Jovanović

Dr  Slobodan Jovanović

Šef katedre za pravo

VANREDNI PROFESOR
Građansko - Privredno pravna
Konsultacije: Ponedeljak od 14h do 15h

Slobodan Jovanović je ostvario bogatu profesionalnu karijeru radeći u javnom tužilaštvu, sindikatu grada Novog Sada i DDOR Novi Sad, gde je obavljao dužnost pomoćnika direktora Direkcije za reosiguranje, a bio je i predsednik Nadzornog odbora Akcionarskog društva za reosiguranje DDOR Re. Pored profesionalne karijere, ostvario je i značajnu akademsku karijeru, sve do zvanja redovnog profesora. Autor je većeg broja članaka iz oblasti prava špedicije, osiguranja, reosiguranja u domaćim i inostranim časopisima (Pravni život; Evropsko zakonodavstvo, Teme, Pravo – teorija i praksa; Osiguranje, Evropska revija za pravo osiguranja, Tokovi osiguranja, Assicurazioni itd.), Kopaoničke škole prirodnog prava i zbornicima sa godišnjih savetovanja Udruženja za pravo osiguranja Srbije, nekoliko knjiga i jedne skripte.

Biografija/bibliografija

 1. Jovanović, S. i Uzelac, O. „ETHICAL AND NORMATIVE PRESUMPTIONS OF THE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY”, Teme – Časopis za društvene nauke, Univerzitet u Nišu, 2020, UDK 1+3, ISSN 0353-7919, Izdavač: Univerzitet u Nišu, 2020, (prihvaćeno za objavljivanje).
 2. Jovanović, S. i Uzelac, O. „LEX MERCATORIA U OBLASTI UGOVORNOG PRAVA REOSIGURANJA”, Evropska revija za pravo osiguranja (HeinOnline), ISSN 2334-7597, UDK 347.764, godina XIX, br. 2/2020, (prihvaćeno za objavljivanje). Izdavač: Udruženje za pravo osiguranja Srbije, Beograd.
 3. Jovanović, S. i Uzelac, O. „TRADICIONALNE PRAVNE USTANOVE I PRAVO OSIGURANJA”, Evropska revija za pravo osiguranja (HeinOnline), ISSN 2334-7597, UDK 347.764, godina XIX, br. 1/2020, str. 8–15. Izdavač: Udruženje za pravo osiguranja Srbije, Beograd.
 4. Jovanović, S. „PRAVILO CONTRA PROFERENTEM U PRAVU OSIGURANJA I NEKI ASPEKTI TUMAČENJA NEJASNIH ODREDBI USLOVA OSIGURANJA”, Jovanović, S., Marano, P. (urednici) u: Moderni aspekti zakonskog i regulatornog koncepta osiguranja. Beograd: Udruženje za pravo osiguranja Srbije i Udruženje osiguravača Srbije, 2020, str. 7–23. 
 5. Jovanović, S. „TUMAČENJE IZRAZA „UOBIČAJENI RIZICI“ U VEZI SA OBAVEZOM SKLADIŠTARA I ŠPEDITERA DA ZAKLJUČE UGOVOR O OSIGURANJU U REPUBLICI SRBIJI”, Tokovi osiguranja, XXXV(4), 2019, str. 21–30.
 6. Jovanović, S. „NEKI ASPEKTI OBAVEZE OSIGURAVAČA PREMA UREDBI EU O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI”, Jovanović, S., Marano, P. (urednici) u: Pravo i praksa osiguranja - Tekuća pitanja i budući izazovi. Beograd: Udruženje za pravo osiguranja Srbije, 2019, str. 76–90.
 7. Jovanović, S. „ZNAČAJ INSTITUTA INTERESA OSIGURANJA U SRPSKOM I UPOREDNOM PRAVU”, Versicherungsgeschichte ¬ Österreichs – Ethik – Nachhaltigkeit – Versicherung, (Istorija osiguranja Austrije – Zbornik), Band XIII, Beograd – Wien, 2019, str. (prihvaćeno za objavljivanje).

Jovanović, S. „NEKI PRAVNI ASPEKTI OSIGURANJA TROŠKOVA OTMICE”, Slakoper, Z., Bukovac Puvača, M., Mihelčić, G. (urednici) u: Liber Amicorum Aldo Radolović, ISBN 978-953-8034-22-0. Izdavač: Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet, 2018, str. 659–667.
Jovanović, S. „POSTUPANJE POSREDNIKA U NAJBOLJEM INTERESU OSIGURANIKA I OBAVEZE ŠPEDITERA U VEZI SA OSIGURANJEM INTERESA KOMITENTA”, Evropska revija za pravo osiguranja, godina XVIII, br. 3/2019, str. 33–38. Izdavač: Udruženje za pravo osiguranja Srbije.
Jovanović, S. „NEKI ASPEKTI OSIGURANJA ZBIRKI I DRAGOCENIH PREDMETA U DOMAĆINSTVU”, Evropska revija za pravo osiguranja (HeinOnline), ISSN 2334-7597, UDK 347.764, godina XVII, br. 3/2018, str. str. 41–48. Izdavač: Udruženje za pravo osiguranja Srbije, Beograd.

 1. Trgovinsko pravo, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd, 2020.
 2. Budžetsko pravo (skripta), Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd, 2020.
 3. Pravo osiguranja, Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, 2016.
 4. Pravo osiguranja, Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, 2007.
 5. Koautor sa prof J. Slavnić, dr J. Pak i Z. Janjić: Posrednici i zastupnici osiguranja u pravu EU i srpskom pravu, Intermex, Beograd, 2007.
 6. Koautor sa dr B. Marović: Reosiguranje, DDOR Novi Sad, 2004.