Đorđe Dr Vidicki

Dr  Đorđe Vidicki

PREDAVAČ VAN RADNOG ODNOSA
Menadžment

Đorđe Vidicki je rođen 09.11.1977. godine u Vrbasu. Osnovnu i srednju školu – gimnaziju završio je u Novom Sadu, a Ekonomski fakultet u Subotici. Poslediplomske studije je završio na Fakultetu za preduzetni menadžment u Novom Sadu i 2008. godine magistrirao na temu „Faktori razvoja domaćih investicionih fondova“. Na Ekonomskom fakultetu u Banja Luci je 2016. godine doktorirao na temu „Strateški razvoj zdravstvenog i ekološkog turizma u cilju unapređenja konkurentnosti Republike Srbije“. Aktivno se služi engleskim jezikom, odnosno poseduje sertifikat Univerziteta u Kembridžu o znanju poslovnog engleskog i ECDL sertifikat.

Biografija/bibliografija

 1. Kontić, Lj., Vidicki, Đ., Todosijević Lazović, S. (2020), “Sustainable development strategy of ecological and health tourism: The Case of Novi Sad“, zbornik radova, International conference on Economics of Decoupling (IECD), Ekonomski fakultet Univerziteta u Zagrebu, ISBN 978-953-347-337-6, Vol. 14, str. 309-322
 2. Vidicki, Đ., Kontić, Lj. (2019), “Innovation Strategies of Small and Medium-Sized Entreprises in Contemporary Business Environment“, zbornik radova, Osma  medjunarodna naučna konferencija “Employment, education and entrepreneurship“, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd, ISBN 978-86-6069-173-8, COBISS.SR-ID 280280332, str. 288-294
 3. Vidicki, Đ., Kontić, Lj. (2018), “Influential factors on corporate entrepreneurship: The case of Serbian Public Organization“, zbornik radova, Sedma  medjunarodna naučna konferencija “Employment, education and entrepreneurship - Business management entrepreneurship and entrepreneurial tendencies“, Silver and Smith Publishers, London, UK, ISBN 978-1-993029-3-1, COBISS.SR-ID 280280332, str 29-45
 4. Vidicki, Đ., Kontić, Lj., Vukasović, D. (2018), „Ekološki i zdravstveni turizam iz perspektive građana Novog Sada“, Svarog br. 16, Nezavisni univerzitet Banja Luka, Banja Luka, ISSN 1986-8588; UDK 338.48-6:502/504 (497.113Novi Sad); DOI 10.7251/SVA1816160K, str. 160-172
 5. Kontić Lj., Vidicki Đ. (2018), „Strategy for digital organizations: Testing a Measurement Tool for Digital Transformation“, International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management, Vol. 23, No 1, Ekonomski fakultet u Subotici, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, ISSN 2334-6191 (Online), ISSN 1821-3448, UDC 005.21, str.29-35
 6. Kontić, Lj., Vukasović, D., Vidicki, Đ., (2018), „Upravljanje energetskom efikasnošću u železničkom transportu“, Poslovna ekonomija, Univerzitet Edukons, Fakultet poslovne ekonomije, Sremska Kamenica, god. XII, vol. XXII, br. 1, ISSN 1820-6859; COBISS.SR-ID 146187532, UDK: 3:33 + 336, doi: 10.5937/poseko13-15724, str. 226-237
 7. Vidicki, Đ., Kontić, Lj. (2017), “Micropolitics approach to organizational change in transition environment”, zbornik radova Economic and technological development and information technology, Šesta medjunarodna naučna konferencija “Employment, education and entrepreneurship“, Compass Publishing, Newton Abbot, UK, ISBN 978-1-912009-85-5, COBISS.SR-ID - 512487010, str. 34-50
 8. Vukadinović, S., Vidicki, Đ., (2017), „The improvement of higher education through the implementation of lean concept“, zbornik radova Education for entrepreneurial business and employment, Šesta  medjunarodna naučna konferencija “Employment, education and entrepreneurship“, Compass Publishing, Newton Abbot, UK, ISBN 978-1-912009-84-8, COBISS.SR-ID 512482402, str. 123-138
 9. Kontić, Lj., Vidicki, Đ., Kontić, J., (2017), "Tecnological innovations in banking: The case study of Telenor bank", 22th International Scientific Conference, Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management, Ekonomski fakultet, Subotica, ISBN 978-86-7233-363-3  
 10. Kontić, Lj., Vidicki, Đ., (2017), "Strategy for digital organization: Testing a measurement tool for digital transformation", 22th International Scientific Conference, Strategic Management and Decision Support 
 11. Kontić, Lj., Vidicki, Đ., Domanović, V., (2017) "Testing corporate entrepreneurship assessment instrument in transition environment“, Zbornik radova sa Međunarodnog ekonomskog skupa u Dubrovniku DIEM 2017, Ekonomski fakultet Univerziteta u Dubrovniku, Dubrovnik, ISSN 1849-3645, str. 67-78
 12. Kontić, Lj., Vidicki, Đ. (2016), “Corporate entrepreneurship in Serbian public sector”,  zbornik radova „Entrepreneurship; Types, Current Trends and Future Perspectives“, Peta  medjunarodna naučna konferencija “Employment, education and entrepreneurship“, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd, Akamai University, Hilo, USA, Institute of Social Entrepreneurship, UK, ISBN 978-1-5323-2194-8, COBISS.SR-ID 512397410,  str. 14-26
 13. 13.    Kontić, Lj., Kontić, J., Vidicki, Đ. (2014), „Uticaj stranih direktnih investicija na ključne faktore konkurentnosti u Srbiji“, Petrović, P. Redaktor, Zbornik „Possibilities and Perspectives for Foreign Direct Investment in the Republic of Serbia“, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, ISBN: 978-86-7067-204-8, str. 478-497
 14. Vidicki, Đ., Kontić, J., (2014), „Strane direktne investicije u funkciji stvaranja konkurentnosti poljoprivrede u Srbiji“, Petrović, P. Redaktor, Zbornik „Possibilities and Perspectives for Foreign Direct Investment in the Republic of Serbia“, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, ISBN: 978-86-7067-204-8, str. 517-535
 15. Kontic Lj., Kontic J., Vidicki, Dj., (2012) „Recovery Strategies in Serbian Mature Companies”, African Journal of Business Management, Vol.6 (36), DOI: 10.5897/AJBM10.1621 ISSN 1993-8233 ©2012 Academic Journals, pp. 9906-9913
 16. Katić, A., Ćosić, I., Raletić, S., Vidicki, Đ. (2011), „Uloga znanja u povećanju nacionalne konkurentnosti“, Zbornik radova sa 17. naučno-stručnog skupa pod nazivom – Trendovi razvoja-TREND: „Evropa 2020; Društvo zasnovano na znanju“, Kopaonik, ISBN 86-85211-75-1, str. 44-48
 17. Tomić, G., Bugar, D., Vidicki, Đ. (2011), „Multifunkcionalnost poljoprivrede – generator privrednog razvoja Srbije“, Zbornik apstrakata sa naučnog skupa pod nazivom – Savremeni trendovi u evropskoj ekonomiji: implikacije za Srbiju“, Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad, ISBN 978-86-7203-122-5, COBISS.SR-ID 266906887, CIP 339.923(4-672EU:497.11) (043.8), str. 40-41  
 18. Vidicki, Đ., Tomić, G., Bugar, D. (2011), „Savremeni koncepti menadžmenta u funkciji unapređenja konkurentnosti sektora prehrambene industrije Autonomne Pokrajine Vojvodine“, Naučni skup „Novi metodi menadžmenta i marketinga u podizanju konkurentnosti srpske privrede“, Janićijević, N. i Lovreta, S. Redaktori, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, Naučno društvo ekonomista Srbije, Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet u Subotici, Palić, ISBN 978-86-403-1179-3
 19. Vidicki, Đ. (2010), „Investicioni fondovi u funkciji održivog privrednog razvoja Srbije u globalnom okruženju“, Škola biznisa br. 4, Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad, UDK 330.354:330.322 (497.11), ISSN 1451-6551, str. 101-105
 20. Vidicki, Đ., Sikimić, U., Kranjac, M., Katić, A., Milošev, I. (2010), „Unapređenje znanja, intelektualnog kapitala putem interneta kao osnova konkurentske prednosti“, Zbornik rezimea sa 8. međunarodne naučno-stručne konferencije pod nazivom – Na putu ka dobu znanja, Fakultet za menadžment, Novi Sad, ISBN 978-86-85067-30-3, COBISS.SR.ID 256160775, CIP 005.94(048.4), 005.96(048.4), str. 68
 21. Vidicki, Đ. (2009), „Prednosti i nedostaci investicionih fondova kao finansijskih posrednika“, Škola biznisa br. 3, Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad, UDK 330.322  336.76, ISSN 1451-6551, str. 61-65
 22. Vidicki, Đ. (2009), „Uloga investicionih fondova u prikupljanju finansijske štednje stanovništva“, Škola biznisa br. 4, Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad, UDK 330.322.336.722.14, ISSN 1451-6551, str. 31-35
 23. Vidicki, Đ. (2009), „Upravljanje rizicima – prednost investicionih fondova“, Agroekonomika br. 43-44, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, UDK:338.43, ISSN 0350-5928, str. 118-123