Aleksandra Dr Tošović Stevanović

Dr  Aleksandra Tošović Stevanović

VANREDNI PROFESOR
Ekonomija, finansije i bankarstvo

Prof. dr Aleksandra Tošović-Stevanović je doktor ekonomskih nauka, vanredni profesor na Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo i na Fakultetu društvenih nauka, Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu. Odlukom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja stekla je zvanje naučnog saradnika. Akreditovani je realizator programa stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave. Akreditovani je realizator programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi. Spoljni je saradnik Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja. Spoljni je saradnik Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. Akreditovani je recenzent visokoškolskih ustanova Republike Srbije i Republike Srpske. Angažovana je kao predavač na  velikom broju projekata i seminara na temu poslovnih veština, poslovnog ponašanja, veština prezentovanja, konkurentskih prednosti i inovacija.Učesnik i istraživač na domaćim i međunarodnim projektima. Objavila je veliki broj naučnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima, a svoje naučne rezultate saopštavala je i na naučnim skupovima međunarodnog i nacionalnog značaja. Bila je prodekan za I stepen studija na Fakultetu za poslovne studije i direktor Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata Megatrend univerziteta.

Biografija/bibliografija

 1. Tošović-Stevanović, A., Bogdanović, D. (2018) Youth unemployment and enterpreneurship in Serbia, Megatrend revija, Međunarodni časopis za primenjenu ekonomiju, broj 3/2018, Megatrend univerzitet u Beogradu, ISSN 1820-3159, UDK 33.
 2. Tošović-Stevanović, A., Jurčić, A., Rabrenović, M. (2017). Kulturološki aspekti menadžmenta i njihov uticaj na konkurentnost zemalja, Megatrend revija, Međunarodni časopis za primenjenu ekonomiju, broj 3/2017, Megatrend univerzitet u Beogradu, ISSN 1820-3159, UDK 33. 
 3. Ristanović, V., Tošović-Stevanović, A. (2016) Značaj programa podrške EU zemljama Zapadnog Balkana – primer Republike Srbije, Poslovna ekonomija, Časopis za poslovnu ekonomiju, preduzetništvo i finansije, broj 2/2016, Fakultet za uslužni biznis,  Sremska Kamenica, 236-250 str. ISSN 1820-6859, UDK 341.217.02/4-672EU.497.11 3:33 + 336.
 4. Tošović-Stevanović, A., Ristanović, V. (2016). Regional development in the Western Balkans through the support of EU projects, Megatrend revija, Međunarodni časopis za primenjenu ekonomiju, broj 13 (2), Megatrend univerzitet u Beogradu, ISSN 1820-3159, UDK 33. 
 5. Rabrenović, M., Stošić, S., Tošović-Stevanović A. (2015). Pravci reforme zdravstvene politike i menadžmenta, informatizacija i podizanje konkurentnosti privrede Srbije, Pravni život, broj 9/2015. ISSN 0350-0500, UDK 34 (497.11) (05).
 6. Milačić, S., Tošović-Stevanović A. (2014). Izbor ulaznih strategija multinacionalnih kompanija, Anali ekonomskog fakulteta u Subotici, Vol. 50, broj 31/2014, ISSN: 0350-2120, UDK 330, str. 229-242.
 7. Jovancai, A., Tošović-Stevanović, A. (2013). Uticaj obrazovanja radne snage na konkurentnost preduzeća i privredni rast, Megatrend revija, Međunarodni časopis za primenjenu ekonomiju, broj 10 (4), Megatrend univerzitet u Beogradu, 83-95 str. ISSN 1820-3159, UDK 3. 
 8. Tošović-Stevanović, A. (2012) Analiza spoljnotrgovinskih performansi privrede na osnovu metodologije Međunarodnog trgovinskog centra, Poslovna ekonomija, Časopis za poslovnu ekonomiju, preduzetništvo i finansije, broj 2, vol. XI, Fakultet za uslužni biznis,  Sremska Kamenica, 315-335 str. ISSN 1820-6859, UDK 3:33 + 336.
 9. Tošović-Stevanović, A. (2011) Uporedna analiza međunarodnih pokazatelja konkurentnosti, Megatrend revija, Međunarodni časopis za primenjenu ekonomiju, broj 8 (4), Megatrend univerzitet u Beogradu, 449-463 str. ISSN 1820-3159, UDK 33.
 10. Tošović-Stevanović, A. (2010) High technology as a source of competitive advantages, Management - Journal of Management Theory and Practice, No. 55, Faculty of Organizational Sciences, Belgrade, p. 79-87. UDC 005, ISSN 0354-8635. 
   

 1. Kapor, P., Tošović-Stevanović, A. (2017) Međunarodno poslovanje, Univerzitet „Džon Nezbit“, 347 str, ISBN 978-86-7747-551-2
 2. Tošović-Stevanović, A. (2009) Konkurentske prednosti i inovacije, Zadužbina Andrejević, Beograd, CIP Narodna biblioteka Srbije, 87 str,  ISBN 978-86-7244-782-8