Edit Dr Der Šeregelj

Dr  Edit Der Šeregelj

DOCENT
Krivično-pravna

Edit Der Šeregelj doktorirala je pravo na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredne akademija u Novom Sadu 2012. godine. Bila je zaposlena kao sudija u Opštinskom sudu u Subotici, kao i u Okružnom sudu u Subotici. Bila je član Advokatske komore Republike Srbije od 1991. godine, a na Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo zaposlena je kao docent od 2019. 

Biografija/bibliografija

 1. Der Šeregelj, E., „Slobode i prava čoveka i građanina kao objekt krivičnopravne zaštite i Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda“, u: Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i krivično zakonodavstvo Srbije i Crne Gore (zbornik radova), Udruženje za krivično pravo i kriminologiju Srbije i Crne Gore: Intermex, Bograd, 2004. str- 191-210.
 2. Der Šeregelj, E., „Savremene tendencije u nauci krivičnog prava i slobode i prava krivičnoprocesnih subjekata“, u: Nove tendencije u savremenoj nauci krivičnog prava i naše krivično zakonodavstvo, Udruženje za krivično pravo i kriminologiju Srbije i Crne Gore: Intermex, Beograd, 2005, str. 429-453.
 3. Der Šeregelj, E.,„Slobode i prava čoveka i građanina kao objekt krivičnopravne zaštite“, u: Nova rešenja u krivičnom zakonodavstvu i dosadašnja iskustva u njihovoj primeni, Udruženje za krivično pravo i kriminologiju Srbije i Crne Gore: Intermex, Beograd, str. 234-253.
 4. Der Šeregelj, E., „Pravo na na pravično suđenje“, u: Primena međunarodnog krivičnog prava od strane domadih i međunarodnih sudova (zbornik radova), Udruženje za međunarodno krivično pravo; Intermex, Tara, 2005. str. 379-413.
 5. Der Šeregelj, E., „Međunarodni standardi o zabrani mučenja, nečovečnog i ponižavajudeg postupanja ili kažnjavanja u svetlu pozitivnog zakonodavstva i prakse u Republici Srbiji“, u: Primena međunarodnog krivičnog prava od strane domadih i međunarodnih sudova (zbornik radova), Udruženje za međunarodno krivično pravo, Intermex, Tara, 2006, str- 379-423.
 6. Der Šeregelj, E., „Međunarodni standardi o zabrani mučenja, nečovečnog i ponižavajudeg postupanja ili kažnjavanja u svetlu pozitivnog zakonodavstva i prakse u Republici Srbiji“, Bilten sudske prakse
 7. Okružnog suda u Subotici, br. 1/2006, str. 7-56
 8. Der Šeregelj, E., „Da li je Ustav pogažen odredbama člana 88 stav 1 tačka 1 i 9 Zakona o izboru narodnih poslanika Republike Srbije?“, Bilten sudske prakse Okružnog suda u Subotici, br. 1/2006, str 197-206.
 9. Der Šeregelj, E., „Nekoliko napomena o prirodi i razvoju ljudskih prava“, Pravni informator, br. 6/2006. str. 8-11
 10. Der Šeregelj, E., „Antisemitizam kao ideološko oružje Holokausta“, Zbornik radova Fakulteta za poslovne studije i pravo, Beograd, 2015.
 11. Der Šeregelj, E., „Holokaust kao najmonstruozniji zločin“, Zbornik radova Fakulteta za poslovne studije i pravo, Beograd, 2015.

 1. Der Šeregelj, E., REVIEW OF CONTEMPORARY INTERNATIONAL LAW WITH RESPECT TO DIPLOMATIC IMMUNITY AND PRIVILEGES, American Journal of International Law Issuse 3, July 2018., pp. 361-376.
 2. Der Šeregej, E,. PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, Novi Sad, 2005 (signatura 6043 biblioteka.pf.uns.ac.rs)
 3. Der Šeregelj, E., „Megazločini u Drugom svetskom ratu i međunarodne garancije ljudskih prava nakon holokausta“, u: Stradanje Srba, Jevreja, Roma i ostalih na teritoriji bivše Jugoslavije (monografija), FPSP; FSOM; Muzej žrtava genocida, Beograd, 2018.