Zoran Dr Radulović

Dr  Zoran Radulović

VANREDNI PROFESOR
Građansko-pravna, Javno-pravna i teorijsko pravna
Konsultacije: Petak od 19h do 20h

Dr Zoran Radulović rođen je 03. maja 1958. godine. Na Pravnom fakultetu u Beogradu diplomirao je 1981. godine, zvanje magistra stekao je u aprilu 2005. godine na Pravnom fakultetu u Kragujevcu a doktorirao je u novembru 2008. godine na Megatrend Univerzitetu u Beogradu. Članstvo u profesionalnim udruženjima: Udruženje za radno pravo i socijalno osiguranje Republike Srbije, Savez omladinskih i studentskih zadruga Republike Srbije, Zadružni pokret Srbije. Instruktor u više projekata i seminara organizovanih od strane Međunarodne organizacije rada (ILO) i Švajcarske organizcaije rada u oblasti: socijalni dijalog i mirno rešavanje radnih sporova.

Biografija/bibliografija

  1. Rad preko omladinskih i studentskih zadruga, Privrednik, br. 141 i 142,31.8.2002, Beograd, str. 39.-40.
  2. Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, Radno i socijalno pravo, Zakon o radu, Udruženje za radno pravo i socijalno osiguranje,Beograd, 2002, br. 1-3/2002, str. 159.-168.
  3. Pravo na penzijski staž, Privrednik, br. 161 1-15.6.2003., koautorski rad sa Prof.dr Brankom Šikanjićem, Viša turistička škola u Beogradu, Beograd, 2003, str. 40 – 43.
  4. Neka pitanja primene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, Zbornikradova Radno pravo u uslovima tranzicije, Institut za pravne i društvene nauke, Kragujevac, 2003, str 205.-221.
  5. Doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti prilikom rada preko omladinske-studentske zadruge, Zbornik radova, Pravni informator br. 4-7/2003, lntermex, 2003, Beograd, str. 263.-279.
  6. Neki aspekti radnog odnosa i fleksibilnih oblika rada, Zbornik radova Omladinsko (studentsko) zadrugarstvo kao fleksibilni (specifični) oblik radnog angažovanja mladih, Savez omladinskih i studentskih zadruga Srbije 112.-122.

  1. Pravo Evropske unije, udžbenik, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd, 2010, (197 str.), 
  2. Pravo Evropske unije, udžbenik, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd, 2011, drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje (200 str.), 
  3. Poslovno pravo, udžbenik, koautorsko delo sa MrIlijom Galjkom, Viša poslovna škola Čačak, Čačak, 2008, (274 str.), 
  4. Poslovno pravo, udžbenik, drugo izmenjeno I dopunjeno izdanje, koautorsko delo sa MrIlijom Galjkom, Visoka poslovna škola strukovnih studija u Čačku, Čačak, 2010.