Biljana Dr Petrović

Dr  Biljana Petrović

DOCENT
Građansko-privredno pravna

Asistent pripravnik na Pravnom fakultetu u Nišu 1982-1986. Specijalizaciju iz oblasti Građanskog prava završila 1987. godine, specijalistički studij iz Prava industrijske svojine i Autorskog prava
završila u periodu školske 1984.-1987. i radila kao asistent do 1995. na Pravnom fakultetu u Nišu.Doktorirala 2005. na Pravnom fakultetu u Novom Sadu, oblast Gradjansko pravo. Zvanje docenta dobila na Fakultetu za Menadžment Univerziteta u Beogradu 2005. godine za oblast pravo. Na Privrednoj Akademiji u Novom Sadu zvanje docenta za Građansko-pravnu oblast, stekla je 2007. godine. U istom zvanju radila je na Fakultetu za Pravne i Poslovne studije u Novom Sadu. Radila je i na Pravnom fakultetu na Palama Univerziteta u Istočnom Sarajevu u zvanju docenta za oblast Građanskog prava i Građansko procesnog prava od juna 2009. do decembra 2011.godine.Do kraja 2013. radila je na Fakultetu za Pravne i poslovne studije u Novom Sadu i na Univerzitetu UNION Nikola Tesla.

Biografija/bibliografija

  1. Biljana Petrovic, Produkthaftplicht in Deutschland und EU, Eastern European Community (European) Law Journal, Volume 2, Number 2 (april 18, 2005.) M24
  2. Biljana Petrovic, Genetically Modified Organism: An EU Legislative Framework, Serbioa and Montenegro, vol.2 no.2 , 2005. M24
  3. Biljana Petrovic, Princim neformalnost ugovora, Serbia and Montenegro, Free Law Journal, vol.2 no.1 , 2006. M24
  4. Biljana Petrovic , Forma ugovora o dozivotnom izdrzavanju, Serbia and Montenegro, Free Law Journal, vol.1 no.1 2005. M24
  5. Biljana Petrovic, Steta od pusenja kao poseban vid socijalne stvarnosti, Pravni zivot: tematski broj, Pravo i kulturne razlike, Beograd 2004.godina, tom 1, broj 9, str 361-371, ISSN 0350-0500 M24
  6. Petrovic B., Coric D. , Pravo na vodu kao ljudsko pravo, Pravni zivot, Beograd 2006. , vol.55, no.9, str 609-621, UDK:34 (497.11)(05), ISSN 0300-0500. M24
  7. Petrovic B., Coric D., Pravo na zdravu zivotnu sredinu kao ljudsko pravo, Free Law Journal, 2006., vol.2 , no.3 , str 147-158, ISSN 1712-9877 M24
  8. Biljana Petrović , Miroslav Milosavljević, MEĐUNARODNI DOKUMENTARNI AKREDITIV Pravni zbornik – časopis za pravna i društvena pitanja ISSN: 0350-6630 Detalji No. 1-2/2012, Str. 115-128, UDK 347.74:339.72, ISBN 0350-6630, Izdavač: Udruženje pravnika Republike Crne Gore Podgorica; (Polje rezultata: Društveno-humanističke nauke) M24