Dragana Dr Pešić-Jenaćković

Dr  Dragana Pešić-Jenaćković

DOCENT
Sociologija

Dragana Pešić Jenaćković rođena je 17. 06. 1984. godine u Puli. Od 1991. godine živi u Nišu, gde je završila osnovnu i srednju školu. Osnovne/master akademske studije sociologije na Filozofskom fakultetu u Nišu, završila je sa prosečnom ocenom 9,44 i ocenom 10 na završnom ispitu. Na istom fakultetu novembra 2013. godine, upisala je doktorske studije sociologije i položila sve ispite sa prosečnom ocenom 10,00.  Doktorsku disertaciju pod nazivom "Socijalne determinante bračnog i reproduktivnog ponašanja mladih iz Jugoistočne Srbije" odbranila je sa ocenom 10. Na osnovu Zakona o visokom obrazovanju i Pravilnika o stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspitača i saradnika, završila je stručnu praksu i položila predmete iz grupe psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina potrebnih za uspešno obavljanje vaspitno-obrazovnog rada, sa prosečnom ocenom 9,8. U periodu od 2015. do 2020. godine radila je kao saradnik i nastavnik na Visokoj školi strukovnih studija za kriminalistiku i bezbednost u Nišu. Od 2017. do 2020. godine, bila je angažovana kao saradnik u nastavi i predavač na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe, Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu. Sada je docent na Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo u Beogradu.

Biografija/bibliografija

 1. Pešić Jenaćković, D. (2018). „Brak, partnerstvo i reprodukcija u Srbiji“,  Balkanske sinteze, godina V/1, broj 1, str. 31–49. Niš: Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu.
 2. Pešić Jenaćković, D. (2018). „Razvod braka: istorijsko-pravni, demografski i sociološki aspekti“, Sociološki godišnjak,  Pale, broj 13/2018, str. 41–58.
 3. Pešić, D. (2016). „Odnos seoske i gradske omladine prema braku i reprodukciji“, Sociološka luča, godina X, broj 1/2016, Nikšić: Filozofski fakultet Nikšić, Društvo sociologa Crne Gore, str. 21–38.
 4. Pešić Jenaćković, D. (2018). „Vanbračne zajednice“, Sociološka luča, godina XII, broj 1/2018, Nikšić: Filozofski fakultet Nikšić, Društvo sociologa Crne Gore, str. 66–79.
 5. Pešić, D. (2016). „Snobizam i snobovi današnjeg društva“, Komunikacije, mediji i kultura. Godišnjak fakulteta za kulturu i medije, broj 8, godina VIII, str. 403–424.
 6. Pešić, D. (2016). “Gradovi kroz vreme”, Kultura polisa, br. 31, godina XIII, str. 275–287.
 7. Pešić, D. (2015). Tolstojeva kritika društvenih nejednakosti, Kultura polisa, Časopis za negovanje demokratske političke kulture, Novi Sad i Institut za Evropske studije, Beograd. Godina XII, Broj 26. str. 391–403.
 8. Pešić, D. (2015) „Selo Veliki Krčimir – između potencijala i propadanja“,  Agroekonomika, god. 44. br. 67, Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Departaman za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela.
 9. Pešić Jenaćković, D. (2017). „Porazna slika Srbije – „beg“ (seoske i gradske) omladine u potrazi za boljim životom“, u  Zborniku radova sa naučnog skupa: Stanovništvo jugoistočne Srbije, Globalni i regionalni aspekti migrantske krize i društvene posledice odliva mozgova po razvoj Srbije i Balkana, Knjiga 7, ur. LJ. Mitrović,  str. 187–202, Niš: Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu, Centar za naučnoistaraživački rad SANU Univerziteta u Nišu.
 10. Pešić, D. (2016). „Zdravstvena zaštita, problemi i nivo zdravlja u naselju jugoistočne Srbije“, u Zborniku radova sa naučnog skupa: Stanovništvo jugoistočne Srbije, Socijalni i zdravstveni problemi stanovništva jugoistočne Srbije s posebnim osvrtom na položaj ostarelih, Knjiga 6, ur. Ljubiša Mitrović, str. 211–227, Niš: Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu, Centar za naučnoistaraživački rad SANU Univerziteta u Nišu.
 11. Pešić, D. (2014). „Stanovništvo, industrija i poljoprivreda u procesu tranzicije – primer Opštine Gadžin Han“, u Zborniku radova sa naučnog skupa:  Stanovništvo jugoistočne Srbije, Regionalne disproporcije u razvoju Srbije, migracije i demografska reprodukcija, Knjiga 4, ur. Ljubiša Mitrović, str. 153–184. Niš: Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu, Centar za naučnoistaraživački rad SANU Univerziteta u Nišu.
 12. Pešić, D. (2015). Mladi u Srbiji između sela i grada – Kritička analiza rad; Saopštenje na naučnom skupu „Tradicija, modernizacija i identiteti VI: Kulturna orijentacija studenstske populacije i kultura mira na Balkan, 29.05.2015. godine (U okviru projekta: Tradicija, modernizacija i nacionalni identiteti u Srbiji i na Balkanu u procesu evropskih integracija).
 13. Pešić, D. (2015). „Tolstoj o civilizaciji, progresu i (ne)blagostanju ljudi“,  Glasnik za društvene nauke, godina VII, broj 7, str. 163–175.
 14. Pešić, D. (2016). „Savremena politika i moral“,  Glasnik za društvene nauke, godina VIII, broj 8, str. 89–108.
 15. Pešić, D. (2016). „Društvo i nauka u ogledalu sociologa“, Sociološki godišnjak, Pale: Sociološko društvo Republike Srpske, str. 215–221.
 16. Pešić, D. (2014). „Balkanske zablude o zagrljaju Evrope“, Balkanske sinteze, godina I, br. 3, str. 203–207., Niš: Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu.
 17. Pešić Jenaćković, D. (2020). „Obrazovanje kao determinanta bračnog i reproduktivnog ponašanja mladih iz jugoistočne Srbije“, Kultura polisa, broj 43, str. 393-407.
 18. Pešić Jenaćković, D. (2020). „Projekat istraživanja u cilju analize i poboljšanja poslovanja Opštine Gadžin Han“ (Konferencija Trendovi u poslovanju 2020, rad objavljen u časopisu Trendovi u poslovanju 2020, str. 243-253).