Žarko Dr Pavić

Dr  Žarko Pavić

REDOVNI PROFESOR
Menadžment ljudskih resursa, Poslovna etika, Sociologija

Prof. dr Žarko Pavić doktorirao je medicinu na Medicinskom fakultetu, Univerziteti u Beogradu i Banjaluci, 1983. godine. Specijalizovao se za endokrinologiju i kliničku biohemiju, a profesionalnu obuku je imao i na Institutu za kliničku hemiju, Ludwig Max. Univerzitet, Minhen, Nemačka. Zapošljava se na Univerzitetu u Banjaluci, Medicinski fakultet Banja Luka, 1984. godine kao asistent pripravnik, da bi 2013. godine postao rektor na Nezavisnom Univerzitetu Banjaluka, Republika Srpska, BiH. Na Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo radi od 2015. godine kao redovni profesor na predmetima Menadžment ljudskih resursa, Poslovna etika i Sociologija.

Biografija/bibliografija

  1. Mitrovic, M., Nikolic Turnic, T., Zivkovic, V., Pavić, Z.,  et al. [2020]. High-protein diet and omega-3 fatty acids improve redox status in olanzapine-treated rats. Molecular and Cellular Biochemistry, No:  468, 143–152  M22
  2. Pavić, Ž. [2019]. Edukativni model obrazovanja u oblasti zdravstvenog menadžmenta. Ekonomika, 65(1), 85-94.M51
  3. Pavić, M., Pavić, Ž., Roljević Nikolić, S. [2020]. Značaj aerozagađenja u multifaktorijalnom modelu alergijskog rinitisa. Ecologica, No: 98 ,  pp: M51
  4. Miletić, V., Jovanović, Z., Pavić, Ž. [2020]. Evaluacija upravljaćkih metoda i tehnika u kontekstu unapređenja poslovanja srpskih organizacija. Ekonomika, 66(3)   M51
  5. Pavić, Ž. [2020]. Health Development Project in Disease Management: Multidisciplinary Leadership Approach.  Serbian Journal of Experimental and Clinical Research, 21(2) M51
  6. Pavić, Ž. [2011]. Strategija razvoja menadžmenta u zdravstvu. Singidunum revija, 8(1), 191-195. M52
  7. Pavić, Ž., Miletić, V. [2020]. Motivation and Conflict Influences in Corporate Governance. Vojno Delo, Vol:72 (in press) M52
  8. Mendelson, R., Djokić, R., Brignano, A., Pavić, Ž. [2015].  An Exploratory Study of Emotional Intelligence between Educators in the USA and Serbia.  International Journal of Business Research.  Vol:  15, No: 5, pp: 105-117.  ISSN: 1555-1296 M53
  9. PAVIC, Z., (2015.)  Health Management Education E-learning System, The Fourth International Scientific Conference “EEE 2015”, Belgrade, Serbia, 104-114 M33
  10. PAVIĆ Ž., KARAVIDIĆ M., (2014.) Developing Business Culture Through Motivation and Conflict Management, 3rd International Conference, Employment, Education and Enterpreneurship /EEE 2014/, Belgrade, Serbia, 275-295.  M33