Snežana Dr Moretić Mićić

Dr  Snežana Moretić Mićić

DOCENT

Snežana Moretić-Mićić, osnovnu školu i gimnaziju završila u Loznici, Kembridžu (Engleska) i Bornmutu (Engleska). Diplomirala na osnovnim studijama, odbranila magistarski rad i doktorsku disertaciju na Filološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Predavač engleskog jezika prosvetnih i akademskih institucija, kao i stručnih jezičkih instituta, kontinuirano od 1993. Prevodilac i inokorespondent engleskog jezika aktivno od 1998.
(Međunarodna asocijacija prevodilaca - FIT, Pariz, Francuska). Sudski tumač - Ministarstvo pravde RS, stalni angažman od 2002. Recenzent udžbenika za engleski jezik, angažovana u Oxford centru i Ministarstvu prosvete RS, od 2012. Učestvovala na domaćim i međunarodnim naučnim skupovima, ukupno 28 do sada. Trenutno ima izbor u zvanje docenta i poziciju menadžera za predmet Engleski jezik na Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd od 2016. Član je više akademskih i stručnih, nacionalnih i međunarodnih udruženja.

Biografija/bibliografija

Udžbenik:

 1. Milivojević, Vesna, S. Moretić-Mićić, K.Petrić.  BUSINESS ENGLISH WITH CORRESPONDENCE 1, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd: 2020.

 1. Moretić-Mićić, dr Snežana, K. Petrić, V. Milivojević. BUSINESS ENGLISH WITH CORRESPONDENCE 2, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd: 2019

 

Stručni i naučni radovi: 

 1. Moretić- Mićić, Snežana: “Personal Perspectives in Public Mirrors: Margaret Atwood’s Short Stories in Drama Screenplays”, Zbornik radova Osme međunarodne konferencije Kanadskih studija, Canada 150 Filmed, Filološki fakultet, Beograd, april, 2017,Eds. J. Novaković and Vesna Lopicic.- Beograd, Filološki fakultet, Univerzitet u Beograd: Srpska asocijacija za kanadske studije, 2019, str. 99-110.

 2. Moretić- Mićić, Snežana: “Renaissance” of Anglophone Short Stories in Canadian Postmodern Literature”, Zbornik radova Sedme međunarodne konferencije Kanadskih studija, Canada in Short: Contemporary Canada in Short Ficition, Filološki fakultet, Beograd, april, 2015. Eds. J. Novaković and Vesna Lopicic.- Beograd, Filološki fakultet, Univerzitet u Beograd: Srpska asocijacija za kanadske studije, 2017, str. 195-204.

 1. Moretić-Mićić, Snežana: “Identifying Canadian Literature: One Possible Definition”, u: Zbornik radova Četvrte međunarodne konferencije Kanadskih studija, (Re)Connecting Through Diversity: Canadian Perspective(s), Beograd, Srbija, 2009. Eds. Jelena Novaković, Slobodan Pajović, Vladimir Gvozden. Beograd: Megatrend univerzitet: Srpska asocijacija za kanadske studije, 2011, str.163-165.

 1. Moretić-Mićić, Snežana: “Managing Diversity or Reshaping the Canadian Mosaic”, u: Zbornik radova Druge međunarodne konferencije Kanadskih studija, Images of Canada: Interiors and Exteriors, Niš, Srbija, 2005. Eds. J. Novaković and R. Vukčević. Niš: Filozofski fakultet; Beograd: Jugoslovenska asocijacija za kanadske studije, 2007, str.359-368.

 1. Moretić-Mićić, Snežana: “The Reception of Contemporary Anglophone Canadian Fiction in Serbia and Montenegro”, u: Zbornik radova Prve međunarodne konferencije Kanadskih studija, Other Language – Otherness in Canadian Culture, Beograd, Srbija, 2003.. Eds. V. Felbabov i J. Novaković. Niš: Tibet, 2005, str.299-304.

 

Saopštenja na međunarodnim konferencijama:

 1. Moretić-Mićić, Snežana: “A ‘Reviving’ Retrospective of the Past Life: Margaret Atwood's Novel Cat's Ey “, Deveta međunarodna konferencija Kanadskih studija, Postmodern Migrations : Canada, Filološki fakultet, Beograd, Srbija, 2019.

 2. Moretić-Mićić, Snežana: “COGNITIVE PROFICIENCY IN ENGLISH FOR DEVELOPING ACADEMIC SKILLS“, IV međunarodna konferencija Strani jezik struke i profesionalni identitet, Učiteljski fakultet, 2017. 

 1. Moretić- Mićić, Snežana: “The Multicultural Space for the Canadian Literary ”Marketplace“: A Unique Creation of Intercultural Exchange”, Šesta međunarodna konferencija Kanadskih studija,. Filološki fakultet, Beograd, 18-20. april, 2013.

 1.   Moretić-Mićić, Snežana: “Postmodern Concepts of Canadian Identity“, Peta međunarodna konferencija Kanadskih studija, Modern Canada: Prejudices, Stereotypes, Authenticity, Megatrend Univerzitet, 20-21.april, 2011.

 

Radovi objavljeni u elektronskim časopisima:

 1. Moretić-Mićić, Snežana:“Alis Manro − ovogodišnja dobitnica Nobelove nagrade za književnost”, Knjiženstvo 3, januar, 2014,

http://www.knjizenstvo.rs/magazine.php?lang=sr

 

 1. Moretić-Mićić, Snežana: “Rewriting Myths: The Penelopiad”, Young Canadianists - Jeunes Canadianistes Newsletter, e-newspaper, (Issue 6), January, 2012, 

 http://www.yc-jc.eu/index.php/en/newsletter/general

 

Prevodi:

 1. Bibliotekarstvo na kraju XX veka. Beograd: Narodna biblioteka Srbije, 1997.

 

 1. Bibliotekarstvo na kraju XX veka. Beograd: Narodna biblioteka Srbije, 1996. 


 

Recenzije samostalne: 

 

 1. Bogdanović, M., Žikić, O: "Upravljanje naučnim znanjem na Internetu za potrebe studenata" / "Managing scientific knowledge on the internet for students' needs", I naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem „Trendovi u poslovanju“, Visoka poslovna škola strukovnih studija Prof. dr Radomir Bojković, Kruševac, 2017. 

 2. S. Zejnelagić. Like Life. Novi Pazar: Gradska biblioteka “Dositej Obradović”, 2017.

 

 1. Peta međunarodna naučna konferencija, septembar, 2016, “Jezik, književnost i popularna kultura”, ALFA Univerzitet Beograd, "The Carnival World of Robert Kroetsch's Out West Trilogy", Zbornik radova Jezik, književnost i popularna kultura, prir. Tijana Parezanović, Valentina Budinčić, Danica B. Karić, Alfa BK univerzitet, Beograd, 2017. 

 

 1. S. Zejnelagić. Like Ourselves. Raška: Gramis, 2016.

 

 1. Recenzent udžbenika za učenje engleskog jezika u srednjim stručnim školama (angažovana od strane Oxford centra i Ministarstva prosvete RS), od 2012.


Recenzent i lektor naučnih radova u naučnom časopisu The Singidunum Journal of Applied Sciences Univerziteta Singidunum, Beograd, 2011-2012.god.