Snežana Dr Moretić Mićić

Dr  Snežana Moretić Mićić

DOCENT
Opšte obrazovna

Snežana Moretić-Mićić, osnovnu školu i gimnaziju završila u Loznici, Kembridžu (Engleska) i Bornmutu (Engleska). Diplomirala na osnovnim studijama, odbranila magistarski rad i doktorsku disertaciju na Filološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Predavač engleskog jezika prosvetnih i akademskih institucija, kao i stručnih jezičkih instituta, kontinuirano od 1993. Prevodilac i inokorespondent engleskog jezika aktivno od 1998. (Međunarodna asocijacija prevodilaca - FIT, Pariz, Francuska). Sudski tumač - Ministarstvo pravde RS, stalni angažman od 2002. Recenzent udžbenika za engleski jezik,  angažovana  u Oxford centru i Ministarstvu prosvete RS, od 2012. Učestvovala na domaćim i međunarodnim naučnim skupovima, ukupno 28 do sada. Trenutno ima izbor u zvanje docenta i poziciju menadžera za predmet Engleski jezik na Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd od 2016. Član je više akademskih i stručnih, nacionalnih i međunarodnih udruženja.

Biografija/bibliografija

  1. Moretić- Mićić, Snežana: “Personal Perspectives in Public Mirrors: Margaret Atwood’s Short Stories in Drama Screenplays”, Zbornik radova Osme međunarodne konferencije Kanadskih studija, Canada 150 Filmed, Filološki fakultet, Beograd, april, 2017,Eds. J. Novaković and Vesna Lopicic.- Beograd, Filološki fakultet, Univerzitet u Beograd: Srpska asocijacija za kanadske studije, 2019, str. 99-110.
  2. Moretić- Mićić, Snežana: “Renaissance” of Anglophone Short Stories in Canadian Postmodern Literature”, Zbornik radova Sedme međunarodne konferencije Kanadskih studija, Canada in Short: Contemporary Canada in Short Ficition, Filološki fakultet, Beograd, april, 2015. Eds. J. Novaković and Vesna Lopicic.- Beograd, Filološki fakultet, Univerzitet u Beograd: Srpska asocijacija za kanadske studije, 2017, str. 195-204.
  3. Moretić-Mićić, Snežana: “Identifying Canadian Literature: One Possible Definition”, u: Zbornik radova Četvrte međunarodne konferencije Kanadskih studija, (Re)Connecting Through Diversity: Canadian Perspective(s), Beograd, Srbija, 2009. Eds. Jelena Novaković, Slobodan Pajović, Vladimir Gvozden. Beograd: Megatrend univerzitet: Srpska asocijacija za kanadske studije, 2011, str.163-165.
  4. Moretić-Mićić, Snežana: “Managing Diversity or Reshaping the Canadian Mosaic”, u: Zbornik radova Druge međunarodne konferencije Kanadskih studija, Images of Canada: Interiors and Exteriors, Niš, Srbija, 2005. Eds. J. Novaković and R. Vukčević. Niš: Filozofski fakultet; Beograd: Jugoslovenska asocijacija za kanadske studije, 2007, str.359-368.
  5. Moretić-Mićić, Snežana: “The Reception of Contemporary Anglophone Canadian Fiction in Serbia and Montenegro”, u: Zbornik radova Prve međunarodne konferencije Kanadskih studija, Other Language – Otherness in Canadian Culture, Beograd, Srbija, 2003.. Eds. V. Felbabov i J. Novaković. Niš: Tibet, 2005, str.299-304.

  1. Milivojević, Vesna, S. Moretić-Mićić, K.Petrić.  BUSINESS ENGLISH WITH CORRESPONDENCE 1, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd: 2020.    
  2. Moretić-Mićić, dr Snežana, K. Petrić, V. Milivojević. BUSINESS ENGLISH WITH CORRESPONDENCE 2, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd: 2019