Sanja Dr Maksimović

Dr  Sanja Maksimović

DOCENT
Pravo

Sanja Maksimović je doktor pravnih nauka na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu od 2016. godine, dok je 2013. položila pravosudni ispit. Radom u privredi i advokatskoj kancelariji, odnosno zastupajući klijente u sudskim sporovima, usavršila je praktično znanje iz oblasti radnog prava, finansija, špedicije, poreskog prava, građanskog prava, obligacija i drugih oblasti, koje uspešno primenjuje u praksi, naučnoistraţivačkom radu i radu sa studentima u nastavi. Objavila je veći broj naučnih radova iz oblasti prava, istorije i ekonomije.

Biografija/bibliografija

  1. Maksimović S., Stefanović N., Milošević R., "Mirno rešavanje radnih sporova", (2015)., Zbornik radova XII tradicionalnog naučnog skupa "Pravnički dani prof. dr Slavko Carić", (str 157-167), Novi Sad
  2. Maksimović S. "Zaštita voda"(2015)., Zbornik apstrakata sa Međunarodnog naučnog simpozija Univerziteta u Travniku "Kulturno- historijske baštine u razvoju turizma i pratećih djelatnosti",(str. 23), Sarajevo
  3. Maksimović S.,(2016). "Međunarodna špedicija razvoj, pravno regulisanje i harmonizacija dokumenata sa dokumentima Evropske unije" Evropsko zakonodavstvo – god. XV, br. 55, ISSN 1451-3188, STR. 95-115.
  4. Nikolić D., Đuričić J., Maksimović S. (2016), „Odgovornost poslodavca zbog povrede na radu i profesionalne bolesti radnika“, Zbornik radova XIII tradicionalnog naučnog skupa „Pravnički dani – Prof. dr Slavko Carić“, ISBN 978-86-6019-066-8,(str. 323-333), Novi Sad
  5. Maksimović S., Danijela Despotović,(2016) „Ugovor o delu u rimskom pravu“, časopis „Pravo, teorija i praksa“, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Novi Sad, God. XXXIII, BR. 7-9, ISSN 0352-3713, STR. 32.-43.
  6. Goran Bejatović, Sanja Maksimović,“ Pranje novca kao derivativni oblik kriminaliteta“(2017)- Kultura poslisa, GOD. XIV, Posebno izdanje, ISSN 1820-4589, str.199.-210.
  7. Sanja Maksimović, „Primena ugovora o delu u agraru“(2017)- Kultura polisa, god. XIV, br. 33, ISSN 1820-4589, STR. 517.-530.
  8. Slađana Glušćević, Sanja Maksimović, Radovan Pejanović, Teodor Simeunović,(2017) „POSSIBILITY OF RURAL SECTOR DEVELOPMENT IN SERBIA USING IPARD PROGRAM“ – Ekonomika poljoprivrede- Economics of agriculture, vol. LXIV, No. 2(45-860), ISSN 0352-3462, Beograd, str. 753.-767.
  9. Danijela Despotović, Sanja Mkasimović (2017) "ISTORIJSKI RAZVOJ I PRAVNO REGULISANJE GRAĐANSKOPRAVNIH ODNOSA KOJI NASTAJU PROUZROKOVANJEM ŠTETE TREĆEM LICU"- ERAZ Conference 2017. Beograd, ISSN 978-86-80194-07-3, STR. 648.-655.
  10. Danijela Despotović, Sanja Maksimović (2017), „Pravna dejstva drţavine“- „Pravnički dani – Prof. dr Slavko Carić“, ISBN 978-86-6019-075-0, STR. 273.-286.