Jelena Dr Gluščević

Dr  Jelena Gluščević

PREDAVAČ VAN RADNOG ODNOSA
Krivično-pravna

Jelena Gluščević je rođena u Sarajevu 25.07.1983. godine. Osnovnu i srednju školu završila je u Sremskoj Mitrovici i Beogradu. 2007. godine je diplomirala na Pravnom fakultetu Univetziteta u Beogradu. Godinu dana je radila u advokatskoj kancelariji Bulatović u oblasti krivičnog prava. Doktorat je u fazi odbrane na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu na temu "Oduzimanje imovine stečene krivičnim delom" kod prof. Emeritusa dr Momčila Grubača. Od 2009. zaposlena na Sportskoj akademiji kao sekretar škole. Od 2017. radi kao miritelj i arbitar pri Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova. Od 2016 je zaposlena kao docent na Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo u Beogradu.

Biografija/bibliografija

 1. Jelena Gluščević, Dragan Radoman, „Pravna priroda mere oduzimanja imovine proistekle iz krivičnog dela, Vojno delo br.3/2019.
 2. Jelena Gluščević, Branislav Radnović, „Pravična raspodela oduzetog kriminalnog profita i položaj oštećenog u postupku oduzimanja imovine kriminalnog porekla“ Poslovna ekonomija, Godina XIII, broj 1, 2019.
 3. Radoman Dragan, Kulić Mirko, Jelena Gluščević „ Učešće crnogorskog mitropolita Visariona u prvoj fazi pregovora Crne Gore i Svete Stolice oko Konkordata“, Vojno delo ,8/2018.
 4. Gluščević Jelena, Andrija Đ. Đurović, “Asset managementcriminal origin and main causes insufficient efficiency management system”, Ekonomika, 3/2016, 2016.
 5. Marković Miloš, Gluščević Jelena, “Specijalne istražne tehnike i opravdanost njihovog zadiranja u ljudska prava, Međunarodni pravnički skup-prof. Slavko Carić, Novi Sad, 2016.
 6. Gluščević Jelena, Perišić V., „Finansijske istrage kao ključan preduslov za uspešno oduzimanje kriminalom stečenog profita“ 10 International multidisciplanery scientific conference, EUROBRAND, Zrenjanin, Srbija, 2015.
 7. Perišić Vladan, Perišić-Gluščević Jelena, Karakas Nedeljko, „Noveliranje radnih standarda-novo zapošljavanje ili novo otpuštanje“, Pravo : teorija i praksa: časopis Saveza udruženja pravnika Vojvodine, God. 31, br. 10/12 , str. 43-57, 2014.
 8. Perišić Vladan S., Bojić Borislav, Perišić Jelena, Tuzović Amra, „Legal regulation of violence and misbehaviour at sports events in Serbia“, Sport science : international scientific journal of kinesiology ISSN: 1840-3670.- Vol 7, br 2 , str. 86-100, 2014.
 9. Perišić Vladan S.,-Ajvaz, Slađan, Perišić Jelena, „Sudski sistem u složenim državama“, Pravo : teorija i praksa:časopis Saveza udruženja pravnika Vojvodine - God. 30, br. 4/6 , str. 35-46, 2013.
 10. Perišić Vladan S., Avramović Nenad, Perišić Jelena, „Mens sana in corpore sano in modern sport“ , Serbian Journal of Sports Sciences,God. 7, br. 3 , str. 151-157, 2013.
 11. Avramović Nenad, Perišić Vladan, Perišić Jelena, „Institucionalni okvir i never-ending story sportskih organizacija, Zbornik radova, V Međunarodni seminar „Uloga sporta u očuvanju zdravlja“, Travnik, BIH, 2013.
 12. Perišić Jelena, Marković Miloš, „Sistem zaštitnih mera u zakonodavstvu Republike Srbije i uporednom pravu avremene tendencije u razvoju pravnih sistema država u regionu“:zbornik radova IX tradicionalnog
 13. međunarodnog naučnog skupa “Pravnički dani prof. dr Slavko Carić”, 2012.
 14. Perišić Jelena, „Oduzimanje imovine stečene krivičnim delom sa posebnim osvrtom na uticaj odluke o oduzimanju imovine na porodicu okrivljenog“, Pravo-teorija i praksa, broj 1-3, 2011.
 15. Perišić Jelena, „Pritvor i alternarivne mere za obezbeđenje prisustva okrivljenog u krivičnom postupku“, Beograd, Viktimološko društvo Srbije – Temida , God .12.,br.2. 2009.
 16. Perišić Jelena, „Sport kao paravan za kriminalna delovanja“, V Međunarodna konferencija „Menadžment u sportu“ (zbornik radova), 2009.