Aleksandra Dr Jovanović

Dr  Aleksandra Jovanović

VANREDNI PROFESOR
Pravne nauke

Rođena u Karlovcu 1969. godine . Osnovnu školu i srednju školu, ekonomsko-komercijalne struke završila je u Leskovcu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Prištini,1944. godine istekla zvanje diplomirani pravnik. Poslediplomske studije upisala je na Fakultetu za preduzetništvo i biznis, Univerziteta “Union” u Beogradu i 2011. godine stekla zvanje magistra ekonomskih nauka (u oblasti preduzetništva i biznisa), sa prosečnom ocenom 9,5 tokom studija. Decembra 2013. godine uspešno je odbranila doktorsku disertaciju na Pravnom fakultetu Internacionalnog univerziteta Brčko distikt  BiH i time stekla akademsko zvanje doktora pravnih nauka. Akademsku karijeru započinje kao saradnik a potom na mestu profesora strukovnih studija u Visokoj školi strukovnih studija za menadzment u saobraćaju. Od 2014. godine do danas, zaposlena je na Fakultetu za pravo, bezbednost i menadzment “Konstantin Veliki” Niš. Radila je kao profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Megatrend u Beogradu i Fakultetu za poslovne studije i pravo, Beograd. Angažovana je u Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo iz Beograda, u zvanju vanrednog profesora. Oblast profesionalnog interesovanja je pravo sa fokusom na zaštitu ljudskih prava i humanitarno pravo. Autor je i recenzent brojnih naučnih radova. 

Biografija/bibliografija