Misija

 

Misija naučno-stručnog časopisa "Trendovi u poslovanju" je da naučnim radnicima i priznatim stručnjacima iz oblasti menadžmenta i ekonomije:

  • pružimo priliku da svoje naučne i stručne radove učine dostupnim široj naučnoj javnosti;
  • olakšamo i učinimo dostupnom razmenu iskustava na planu naučno-stručnog rada;
  • da vlastitim naučno-stručnim izdavaštvom damo doprinos opštem društvenom napretku.

Vizija

 

Naučno-stručni časopis "Trendovi u poslovanju" izdaje Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo iz Beograda sa vizijom da u kraćem roku pokrenemo jedan domaći naučni i stručni časopis koji će imati periodiku i koji će se pozicionirati u širem istraživačkom području menadžmenta i ekonomije u Srbiji, a na duži rok, nakon što Časopis bude kategorisan od nadležnih institucija, da Časopis dobije i međunarodnu afirmaciju.


Učestalost izdavanja

 

Časopis izlazi dva puta godišnje - u junu i novembru.


Otvoreni pristup

 

Ovaj časopis pruža neposredan, otvoreni pristup svojim sadržajima, poštujući princip da naučna i stručna istraživanja treba učiniti slobodno dostupnim javnosti, radi podrške većoj opštoj razmeni znanja.


Postupak recenzije

 

Svi radovi koji su prijavljeni za objavljivanje u časopisu podležu anonimnoj i nepristrasnoj recenziji.

Na osnovu tematske oblasti rada, glavni urednik časopisa bira dva recenzenta koji imaju osvedočene kompetencije u datoj oblasti i upućuje im poziv e-porukom da prihvate recenziju. Pozivna e-poruka recenzentu sadrži naslov i sažetak rada koji mu se predlaže za recenziju, zajedno sa linkom koji vodi do stranice za recenziju rada na ovom sistemu za upravljanje časopisom, koja sadrži i opciju za pregled rada u celosti. Link do stranice za praćenje recenzije rada na sistemu postoji i na korisničkoj stranici recenzenta, koja mu se prikazuje kada se uspešno prijavi na sistem za upravljanje časopisom.

Ukoliko je prihvatio da obavi recenziju predloženog rada, recenzent ima rok od (standardno) 4 sedmice da rezultate recenzije upiše u Recenzentski obrazac, koji se popunjava na ovom sistemu za upravljanje časopisom.

Urednik prosleđuje autoru koji je prijavio rad odluku i eventualne komentare i zahteve recenzenata e-poštom iz ovog sistema za upravljanje časopisom.

Autor može pratiti status svog rada i na sistemu za upravljanje časopisom putem linka koji je dobio u e-poruci potvrde o prijemu rada i koji se takođe nalazi na njegovoj korisničkoj stranici koja mu se prikazuje kada se uspešno prijavi na sistem za upravljanje časopisom.


Tematske oblasti

 

Menadžment

Ekonomija

Teorija odlučivanja

Menadžment informacionih tehnologija

Makroekonomija

Finansijsko računovodstvo

Liderstvo

Menadžment informacioni sistemi

Marketing

Monetarna ekonomija

Menadžment javnim administracijama

Elektronsko poslovanje

Poslovna ekonomija

Upravljanje investicijama

Menadžment veštinama

Poslovna informatika

Poslovno pravo

Bankarsko poslovanje

Strateški menadžment

Menadžment komunikacija

Pravo EU

Finansijska tržišta i berze

Menadžment stresom

Proizvodni informacioni sistem

Komercijalno poznavanje robe

Preduzetništvo

Kreativnost u menadžmentu

Organizacioni razvoj

Kvantitativni modeli biznisa

Upravljanje fondovima

Organizaciono ponašanje

Menadžment tehnologijama

Spoljnotrgovinsko poslovanje

Poslovno planiranje

Menadžment ljudskim resursima

Menadžment znanjem

Međunarodna ekonomija

Finansijski menadžment

Menadžment materijalima

Menadžment kvalitetom

Osiguranje

Organizacioni dizajn

Poslovna etika

Ekološki menadžment

Fiskalna ekonomija

Strategije rasta i razvoja preduzeća

Krizni menadžment

Operacioni menadžment

Strategijski marketing

Finansijske institucije i tržišta

Projektni menadžment

Kvantitativne metode

Planiranje privrednog razvoja

Savremeni privredni sistemi

Menadžment malih i srednjih preduzeća

Menadžment razvojem

Portfolio menadžment

Korporativno upravljanje

Proizvodni i uslužni menadžment

Menadžment inovacijama

Upravljanje rizikom

Ekonomika EU